Особая информация эмитента ценных бумаг ЗАО «ТФ» РОЗА «о принятии решения о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок, дата совершения действия 13 мая 2020, (в форме, что позволяет воспринимать содержание информации в машиночитальному формате).

https://rosefactory.com.ua/Report.xml

Особая информация эмитента ценных бумаг ЗАО «ТФ» РОЗА «о принятии решения о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок, дата совершения действия 13 мая 2020, (в форме электронного документа, пригодного для восприятия содержания информации человеком, воспроизведение информации на бумаге, неограниченного загрузки и копирования, с наложением квалифицированного электронной подписи уполномоченного лица эмитента или квалифицированной электронной печати эмитента).

https://rosefactory.com.ua/20200514 _ROZA _osobl_pop_zgoda.pdf.p7s

Особая информация эмитента ценных бумаг ЗАО «ТФ» РОЗА «о принятии решения о предварительном предоставлении согласия на совершение крупных сделок, дата совершения действия 13 мая 2020, (в форме электронного документа, пригодного для восприятия содержания информации человеком, воспроизведение информации на бумаге, неограниченного загрузки и копирования).

https://rosefactory.com.ua/20200514 ROZA osobl pop zgoda .pdf

Сообщение о проведении 13 мая 2020 общего собрания ЗАО «ТФ» РОЗА «, (в форме электронного документа, пригодного для восприятия содержания информации человеком, воспроизведение информации на бумаге, неограниченного загрузки и копирования).

Повідомлення про проведення 13 травня 2020 року загальних зборів ПрАТ «ТФ «РОЗА»

Сообщение о проведении 13 мая 2020 общего собрания ЗАО «ТФ» РОЗА «, (в форме электронного документа, пригодного для восприятия содержания информации человеком, воспроизведение информации на бумаге, неограниченного загрузки и копирования, с наложением квалифицированного электронной подписи уполномоченного лица эмитента или квалифицированной электронной печати эмитента).

Повідомлення про проведення 13 травня 2020 року загальних зборів ПрАТ «ТФ «РОЗА»

Сообщение о проведении 12 мая 2020 общего собрания ЗАО «ТФ» РОЗА «, (в форме электронного документа, пригодного для восприятия содержания информации человеком, воспроизведение информации на бумаге, неограниченного загрузки и копирования). …

Повідомлення про суттєві події щодо скасування проведення річних загальних зборів акціонерів

Сообщение о проведении 12 мая 2020 общего собрания ЗАО «ТФ» РОЗА «, (в форме электронного документа, пригодного для восприятия содержания информации человеком, воспроизведение информации на бумаге, неограниченного загрузки и копирования). …

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Сообщение о проведении 16 апреля 2020 общего собрания ЗАО «ТФ» РОЗА «, (в форме электронного документа, пригодного для восприятия содержания информации человеком, воспроизведение информации на бумаге, неограниченного загрузки и копирования).

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА

Отчет о проведении годового общего собрания акционеров ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Трикотажная фабрика» РОЗА «

 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

                        ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА»,  

надалі- «Товариство» / «ПрАТ»/ «ПрАТ «ТФ «РОЗА»

 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ, надалі – «Збори», «загальні збори»

Повне найменування та місцезнаходження товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» (код за ЄДРПОУ — 00307313), місцезнаходження Товариства: 03038, М. КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів 16 квітня 2020 року, 14 год. 00 хв., 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, корпус А, 3 поверх.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, корпус А, 3 поверх., 16 квітня 2019 року, початок реєстрації о 12 годині 45 хвилин, закінчення реєстрації о 13 годині 45 хвилин.  Для реєстрації участі у зборах акціонерам ПрАТ «ТФ «РОЗА» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  «10» квітня 2020 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного
№ з/п, Питання порядку денного Проект рішення з питання порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрати  Лічильну комісію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильної комісії – Трощиліна Надія Федорівна; член Лічильної комісії – Боженова Ірина Іванівна, член Лічильної комісії – Урік Оксана Іванівна. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах з кожного питання порядку денного загальних зборів та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
2. Обрання Головуючого та Секретаря  загальних зборів Товариства.  Обрати ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ Головуючим   загальних зборів Товариства; ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ Секретарем   загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства. 

 

Встановити наступний регламент виступів та принципи прийняття рішень:  доповіді – до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
4. Затвердження рішення Наглядової ради Товариства за результатами розгляду Наглядовою радою Товариства звіту Директора Товариства за 2019 рік. Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняте за результатами розгляду Наглядовою радою Товариства звіту Директора Товариства за 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.  Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту, рекомендацій Наглядової ради за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.  Взяти до уваги висновки зовнішнього аудиту та рекомендації Наглядової ради за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту. Затвердити заходи відповідно до рекомендацій Наглядової ради.
9. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.  Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
10.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 100 % прибутку Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2019 році спрямувати на оптимізацію та розвиток виробництва, а саме:  закупівля обладнання, оренда виробничих приміщень, розширення виробничих потужностей та інше. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2019 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.
11. Розгляд питання про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.  Оскільки члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування, відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» проект рішення із зазначеного питання не складається.
13.Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік. Ухвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, а саме (не виключно): виробництво та реалізація продукції,  розширення матеріальної бази та виробничих потужностей, також інші напрямки діяльності, передбачені Статутом Товариства.
14.Попереднє надання згоди на вчинення Товариством  значних правочинів.    Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності усіх значних правочинів (договорів),  що визнаються такими згідно з Законом та Статутом Товариства, та які будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів) і стосуватимуться купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством   майна (товарів), підряду, перевезення, договорів застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем, передання (отримання) в оренду (найм), суборенду майна, позики (кредиту) та інших правочів, пов’язаних з господарською діяльністю Товариства.  

Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 50-ти кратної вартості активів Товариства  за даними останньої річної фінансової звітності.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:     http://rosefactory.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім’я Директора надає  акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 03038, М.КИЇВ, СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, БУДИНОК 2/1, каб. 15, в робочі дні (понеділок – п’ятниця), з 10:00 до 16-00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Вдовиченко Н.Б.  Довідки за телефоном: (044) 585-08-05; (044) 585-08-02.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

 

у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Ттовариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій),  (станом на «19» лютого 2020 року): 946 277 (дев’ятсот сорок шість тисяч двісті сімдесят сім) простих іменних акцій.
Інформація про кількість  голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на «19» лютого 2020 року): 600 116 (шістсот тисяч сто шістнадцять ) простих іменних акцій.
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: 

Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПрАТ необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний  2019 р. Попередній  2018 р.
Усього активів 206 754 276 386
Основні засоби (за залишковою вартістю) 65 656 21 667
Запаси 73 034 86 956
Сумарна дебіторська заборгованість 49 265 61 184
Гроші та їх еквіваленти 8 475 49 532
Нерозподілений прибуток (збиток)  10 602 9,224
Власний капітал 41 098 41 098
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 6 009 6 009
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 661 662
Поточні зобов’язання і забезпечення 191291 225 402
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 1709 2 101
Середньорічна кількість акцій (шт.) 693 800 693 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 2,46 3,03
Директор ________________________ ВДОВИЧЕНКО НІНА БОРИСІВНА
Посада                                     Підпис, М,П,               ПІБ
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів  затверджене рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 0302/20 від  «03» лютого 2020 року засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА») 

 

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2018

титульный лист
26.04.2019
(Дата регистрации эмитентом
электронного документа)
No 26042019-1
(Исходящий регистрационный номер
электронного документа)
Подтверждаю идентичность и достоверность раскрыта в соответствии с требованиями
Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденного решением
Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 3 декабря 2013 No 2826,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 24 декабря 2013 по No 2180/24712 (с изменениями)
ДИРЕКТОР
Вдовиченко Нина Борисовна
(Должность)
(Подпись)
(Фамилия и инициалы руководителя)
Годовая информация эмитента ценных бумаг (годовой отчет)
за 2018
I. Общие сведения
1. Полное наименование эмитента ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Трикотажная фабрика» РОЗА »
2. Организационно-правовая форма Акционерное общество
3. Идентификационный код юридического лица
4. Местонахождение 00307313
ул. М. Гринченко, 2/1, г.Киев, 03680
5. Междугородный код, телефон и факс
(044) 585-08-22, (044) 585-08-02
6. Адрес электронной почты
secretar@ktfroza.kiev.ua
7. Дата и решение наблюдательного совета эмитента,
решение наблюдательного совета эмитента, 26.04.2019,
которым утвержден годовую информацию, или дата и 2604/2019
решение общего собрания акционеров, которым
утвержден годовую информацию эмитента (за
наличии)
8. Наименование, идентификационный Государственное учреждение «Агентство по развитию инфраструктуры
код юридического лица, страна
фондового рынка Украины », 21676262, УКРАИНА,
регистрации юридического лица и номер DR / 00001 / APA
свидетельства о включении в Реестр
лиц, уполномоченных предоставлять
информационные услуги на фондовом
рынка, лица, осуществляющего
обнародования регулируемой
информации от имени участника
фондового рынка
ИИ. Данные о дате и месте обнародования годовой информации
Сообщение размещено на
своем сайте участника
фондового рынка
www.ktfroza.kiev.ua
26.04.2019
(Адрес страницы)
2018
© SMA
00307313
(Дата) Содержание
1. Основные сведения об эмитенте.
X
2. Информация о полученных лицензии (разрешения) на отдельные виды деятельности.
3. Сведения об участии эмитента в других юридических лицах.
X
4. Информация о должности корпоративного секретаря.
5. Информация о рейтинговое агентство.
6. Информация о наличии филиалов или иных обособленных структурных подразделений эмитента.
X
7. Судебные дела эмитента.
8. Штрафные санкции эмитента.
9. Описание бизнеса. X
10. Информация об органах управления эмитента, его должностных лиц, учредителей и / или участников эмитента
и процент их акций (долей, паев):
1) информация об органах управления; X
2) информация о должностных лицах эмитента; X
информация о образования и стажа работы должностных лиц эмитента; X
информация о владении должностными лицами эмитента акциями эмитента; X
О любые вознаграждения или компенсации, выплаченные должностным лицам эмитента в случае их
увольнения;
3) информация об учредителях и / или участников эмитента, процент акций (долей, паев).
11. Отчет руководства (отчет об управлении): X
1) возможные перспективы дальнейшего развития эмитента; X
2) информация о развитии эмитента; X
3) информация о заключении деривативов или совершение сделок по производных ценных бумаг эмитентом,
если это влияет на оценку его активов, обязательств, финансового состояния и доходов или расходов эмитента:
задачи и политика эмитента по управлению финансовыми рисками, в том числе политика по
страхование каждого основного вида прогнозируемой операции, для которой используются операции
хеджирования
информация о склонности эмитента в ценовых рисков, кредитного риска, риска ликвидности и / или риска
денежных потоков;
4) отчет о корпоративном управлении: X
собственный кодекс корпоративного управления, которым руководствуется эмитент; X
кодекс корпоративного управления фондовой биржи, объединения юридических лиц или другой кодекс
корпоративного управления, эмитент добровольно решил применять;
информация о практике корпоративного управления, применяемую более определенные законодательством
требования;
О проведено общее собрание акционеров (участников); X
информация о наблюдательном совете; X
информация об исполнительном органе; X
описание основных характеристик систем внутреннего контроля и управления рисками эмитента; X
перечень лиц, которые прямо или косвенно являются собственниками значительного пакета акций эмитента; X
О любые ограничения прав участия и голосования акционеров (участников) на общем собрании
эмитента;
порядок назначения и освобождения должностных лиц эмитента; X
полномочия должностных лиц эмитента. X
2018
© SMA
00307313
X
X
X
X
X12. Информация о владельцах пакетов 5 и более процентов акций с указанием процента, количества, типа
и / или класса принадлежащих им акций.
13. Информация об изменении акционеров, которым принадлежат голосующие акции, размер пакета которых становится больше,
меньшим или равным пороговому значению пакета акций.
14. Информация об изменении лиц, которым принадлежит право голоса по акциям, суммарное количество прав по которым становится
больше, меньше или равной пороговому значению пакета акций.
15. Информация