Особлива інформація емітента цінних паперів ПрАТ “ТФ “РОЗА” про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; дата вчинення дії: 13 травня 2020 року, (у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).

https://rosefactory.com.ua/Report.xml.p7s

Особлива інформація емітента цінних паперів ПрАТ “ТФ “РОЗА” про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; дата вчинення дії: 13 травня 2020 року, (у формі, що дає змогу сприймати зміст інформації у машиночитальному форматі).

https://rosefactory.com.ua/Report.xml

Особлива інформація емітента цінних паперів ПрАТ “ТФ “РОЗА” про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; дата вчинення дії: 13 травня 2020 року, (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).

https://rosefactory.com.ua/20200514ROZAosoblpop_zgoda.pdf.p7s

Особлива інформація емітента цінних паперів ПрАТ “ТФ “РОЗА” про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; дата вчинення дії: 13 травня 2020 року, (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

https://rosefactory.com.ua/20200514ROZAosoblpopzgoda.pdf

Повідомлення про проведення 13 травня 2020 року загальних зборів ПрАТ “ТФ “РОЗА”, (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).

Повідомлення про проведення 13 травня 2020 року загальних зборів ПрАТ “ТФ “РОЗА”

Повідомлення про проведення 13 травня 2020 року загальних зборів ПрАТ “ТФ “РОЗА”, (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

Повідомлення про проведення 13 травня 2020 року загальних зборів ПрАТ “ТФ “РОЗА”

Повідомлення про проведення 12 травня 2020 року загальних зборів ПрАТ “ТФ “РОЗА”, (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання). …

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

Повідомлення про суттєві події щодо скасування проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» (скликаних на 16 квітня 2020 року)

Повідомлення про суттєві події щодо скасування проведення річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення 16 квітня 2020 року загальних зборів ПрАТ “ТФ “РОЗА”, (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
No 26042019-1
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року No 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за No 2180/24712 (із змінами)
ДИРЕКТОР
Вдовиченко Нiна Борисiвна
(посада)
(підпис)
(прізвище та ініціали керівника)
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

завантажити файл у форматi pdf – РIЧНИЙ ЗВIТ ЕМIТЕНТА ПРАТ ТФ РОЗА 2018

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження 00307313
вул. М. Грiнченка, 2/1, м.Київ , 03680
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)585-08-22, (044)585-08-02
6. Адреса електронної пошти
secretar@ktfroza.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента,
рішення наглядової ради емітента, 26.04.2019,
яким затверджено річну інформацію, або дата та 2604/2019
рішення загальних зборів акціонерів, яким
затверджено річну інформацію емітента (за
наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
код юридичної особи, країна
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку
www.ktfroza.kiev.ua
26.04.2019
(адреса сторінки)
2018 р.
© SMA
00307313
(дата)Зміст
1. Основні відомості про емітента.
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
X
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
грошових потоків;
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
2018 р.
© SMA
00307313
X
X
X
X
X12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу
та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та
обов’язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;
X
X
X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за
якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження
таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов’язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента
аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
2018 р.
© SMA
00307313
X
X
X33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
X
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
X
46. Примітки.(до звіту)
Рiчна iнформацiя ПРАТ “ТК «РОЗА” мiстить наступну iнформацiю:
1. Титульний аркуш
2. Змiст
3. Основнi вiдомостi про емiтента;
4. Вiдомостi щодо участi емiтента в інших юридичних особах.
5. Iнформацiя про рейтингове агентство – вiдсутня так як послугами рейтингового агентства емiтент не користувався;
6. Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених пiдроздiлiв – вiдсутня, так як Емiтент не має фiлiалiв
або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
7. Iнформацiя про судовi рішення за якими набрало чинності у звітному році (суми за ними менше 1 вісотку вартості
активів Емітента на початок звітного року). Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму
1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких
виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи та судові справи, провадження за якими відкрито у
звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року,
стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства – відсутні.
8. Iнформацiя про штрафнi санкцiї вiдсутня, так як штрафнi санкцiї протягом звiтного року відсутні.
9. Опис бізнесу.
10. Iнформацiя про органи управління емітента, його посадових осіб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та
відсоток їх акцiй (часток, паїв), крім інформації щодо засновників, так як Емiтент був створений в процесi
приватизацiї державного майна, державна частка в статутному капiталi Емiтента вiдсутня.
11. Звіт керівництва (звіт про управління).
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу
належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або
рівним пороговому значенню пакета акцій, відсутня, так як таких змін станом на 31.12. 2018 р. не було.
14. Інформацію про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків
акціонерів (учасників);
15. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або
2018 р.
© SMA
00307313допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру, крім: інформації про облігації
емітента, інформації про інші цінні папери, випущені емітентом; інформації про похідні цінні папери емітента та
інформації про забезпечення випуску боргових цінних паперів – відсутня , так як емісії таких цінних паперів емітент
не здійснював.
16. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, так як придбання власних
акцій протягом звітного та попередніх років емітент не здійснював.
17. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від
емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів- відсутня, так як будь-якого
обмеження не існує.
18. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі.
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента – такі цінні
папери відсутні
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного
капіталу такого емітента відсутня, так як відсутня наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу.
21. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами відсутня, так як дивіденди не
виплачувались.
22. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента, крім Інформації про обсяги виробництва та
реалізації основних видів продукції, Інформації про собівартість реалізованої продукції, так як емітент не займається
видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення
електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
23. Відсутня Інформація про зобов’язання емітента (за кожним кредитом), Інформація про зобов’язання емітента (за
кожним випуском облігацій), Інформація про зобов’язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні
права), Інформація про зобов’язання емітента (за сертифікатами ФОН), Інформація про зобов’язання емітента (за
іпотечними цінними паперами ), Інформація про зобов’язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами)), так як випуску облігацій Емітент не здійснював, інвестицій в корпоративні права
Емітент не здійснював, емісії сертифікатів ФОН, іпотечних цінних паперів, інших цінних паперів, в тому числі
похідних цінних паперів Емітент, не здійснював.
24. Річна фінансова звітність.
25. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента
аудитором (аудиторською фірмою).
26. Твердження щодо річної інформації.
27. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка
наявна в емітента відсутня. Емітент не має інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені
акціонерами.
28. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які з6ійснюють
контроль над емітентом. Емітент не має інформації про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
29. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду.
30. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня – так
як такого рішення не приймалось.
2018 р.
© SMA
00307313ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА
ФАБРИКА “РОЗА”
2. Серія і номер свідоцтва про державну
00307313
реєстрацію юридичної особи (за наявності)
3. Дата проведення державної реєстрації
30.07.2001
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
6008858,95
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
222
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Виробництво трикотажного полотна
13.91
Виробництво спiднього одягу 14.14
Оптова торгiвля одягом i взуттям 46.42
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
3) поточний рахунок
4) найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
2018 р.
© SMA
00307313
АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»
380805
26001591107
АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ»
380805
2600459111512. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
1) найменування
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО “РОЗА – ХУТРО”
ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ”
ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”
2) організаційно-правова форма
Дочірнє підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи 20076376
4) місцезнаходження
03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРIНЧЕНКА, будинок 2/1
5) опис: Розмiр внеску Емiтента до статутного фонду (грн.): 606246.51грн., що вiдповiдає 100 %
частки в статутному капiталi Дочiрнього пiдприємства. В якості внеску в статутний капітал
використано грошові кошти. В iнших пiдприємствах емiтент не має участi.
————————————————————————————————————————
2018 р.
© SMA
0030731316. Судові справи емітента
No
з/п
1
1
Номер
справи
Найменуванн
я суду
2
3
826/4045 Окружний
/18
адміністратив
ний суд міста
Києва
Позивач
Позовні вимоги
Стан
розгляду
5
6
7
8
Відповідач відсутня
стягнення заборгованості
розглянуто
(Боржник):
Дочірнє
підприємств
о “Роза-
Хутро”
ЗАТ”Трикот
ажна
фабрика
“Роза”
Примітки: Ухвала про залишення заяви без розгляду. Адміністративний позов, рішення по якому набрало чинності у
2018 році.
2 910/2573 Господарськи Заступник Публічне
відсутня
У березні 2018 року заступника розглянуто
/18
й суд м. Києва військового акціонерне
військового прокурора
прокурору товариство
Центрального регіону України
Центральног “Трикотажн
в інтересах держави в особі
о регіону
а фабрика
Міністерства оборони України
України
“Роза”
(далі – позивач) звернувся до
господарського суду міста
Києва з позовом до публічного
акціонерного товариства
«Трикотажна фабрика «Роза»
(далі – відповідач) про
стягнення 517 236,00 грн.
Примітки: Судом прийнято рішення: Стягнути з публічного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «Роза»
(03038, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 2/1, ідентифікаційний код 00307313) на користь Міністерства оборони
України (03168, м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 6, ідентифікаційний код 00034022) штраф у розмірі 81
194,40 грн. (вісімдесят одна тисяча сто дев’яносто чотири грн. 40 коп.), пеню в розмірі 111 352,32 грн. (сто
одинадцять тисяч триста п’ятдесят дві грн. 32 коп.). Стягнути з публічного акціонерного товариства «Трикотажна
фабрика «Роза» (03038, м. Київ, вул. М.Грінченка, буд. 2/1, ідентифікаційний код 00307313) на користь військової
прокуратури Центрального регіону України (01014, м. Київ, вул. Болбочана Петра, буд. 8, ідентифікаційний код
38347014) витрати по сплаті судового збору в розмірі 2 505,43 грн. (дві тисячі п’ятсот п’ять грн. 43 коп.).
Рішення набрало чинності протягом звітного року.
3 910/7346 Господарськи Національна Публічнеакц відсутня
Національна поліція України
розглянуто
/18
й суд м. Києва поліція
іонернетова
звернулась до Господарського
України
риство
суду міста Києва з позовом до
“Трикотажн
Публічного акціонерного
а фабрика
товариства “Трикотажна
“Роза”
фабрика “Роза” про стягнення
122856,60 грн., з яких:
50326,80 грн. пені та 72529,80
грн. штрафу за прострочення
виконання зобов’язання по
поставці товару
Примітки: Позовну заяву і додані до неї документи повернути Національній поліції України.
4 910/4753 Київський
Приватнепід Публічнеакц відсутня
Позов заявлено про стягнення з розглянуто
/18
господарський приємство іонернетова
відповідача основного боргу в
суд
“Студія
риство
сумі 109 092 грн. за виконані
ремонту
“Трикотажн
за договором No 2109/16Д від
“Синтез”
а фабрика
21.09.2016, але неоплачені
“Роза”
роботи, 3 % річних в сумі 4
160,44 грн., інфляційних втрат
в сумі 17 902 грн. та пені в
сумі 14 639,25 грн.
Примітки: Судове рішення про стягнення набрало чинності протягом звітного року.
2018 р.
© SMA
4
Правобереж
не об’єднане
управління
Пенсійного
Фонду
України в м.
Києві
Відповідач Третя особа
003073131
5
2
3
4
5
6
910/8509 Господарськи Приватне
Національна відсутня
/18
й суд м. Києва акціонерне поліція
товариство України
“Трикотажн
а фабрика
“Роза”
7
8
27.06.2018 до Господарського розглянуто
суду міста Києва надійшла
позовна заява Національної
поліції України до Приватного
акціонерного товариства
«Трикотажна фабрика «Роза»
про стягнення 122.856,60 грн.
Примітки: Судом прийнято рішення стягнути з Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «Роза»
(03038, м. Київ, вул. М.Гринченка, 2/1, код ЄДРПОУ 00307313) на користь Національної поліції України (01601, м.
Київ, вул. Богомольця, 10, код ЄДРПОУ 40108578) 50.326 (п’ятдесят тисяч триста двадцять шість) грн. 80 коп. пені,
72.529 (сімдесят дві тисячі п’ятсот двадцять дев’ять) грн. 80 коп. штрафу, 1.842 (одна тисяча вісімсот сорок дві) грн.
84 коп. витрат по сплаті судового збору. Рішення набрало чинності протягом звітного року.
6 640/1933 Окружний
Головне
Дочірнєпідп відсутня
До Окружного
розглянуто
7/18
адміністратив управління риємство
адміністративного суду м.
ний суд міста Пенсійного “Роза-
Києва звернулось Головне
Києва
фонду
Хутро” ЗАТ
управління Пенсійного фонду
України в м. “Трикотажн
України в м. Києві з позовом до
Києві
а фабрика
Дочірнього підприємства
“Роза”
«Роза-Хутро» Закритого
акціонерного товариства
«Трикотажна фабрика «Роза»
про стягнення заборгованості у
розмірі 27991,20 грн.
Примітки: Рішення суду Позовну заяву Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві залишити без
руху. Рішення набрало чинності протягом звітного року.
7 826/1325 Адміністратив Головне
Дочірнє
відсутня
Головне управління Пенсійного розгляднуто
1/18
ний позов
управління підприємств
фонду України у місті Києві
Пенсійного о “Роза-
(далі по тексту – позивач)
фонду
Хутро” ЗАТ
звернулось до Окружного
України в м. “Трикотажн
адміністративного суду міста
Києві
а фабрика
Києва з позовом до Дочірнього
“Роза”
підприємства «Роза – Хутро»
Закритого акціонерного
товариства «Трикотажна
фабрика «Роза» (далі по тексту
– відповідач), в якому просить
стягнути з Дочірнього
підприємства «Роза – Хутро»
Закритого акціонерного
товариства «Трикотажна
фабрика «Роза» заборгованість
в розмірі 46 657,60 грн на
користь Головного управління
Пенсійного фонду України в
місті Києві.
Примітки: Рішення Позовну заяву Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві повернути без
розгляду прийнято протягом звітного року.
2018 р.
© SMA
0030731318. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змін в організаційній структурі Емітента відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалось.
Інформація про чисельність працівників
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 222 особи, середня чисельність
позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом – 5 осіб, фонд оплати праці за звітний
період склав 16 110 тис грн., Збільшення фонду оплати праці відповідно до попереднього звітного року
склало 3 380 тис. грн.
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
Емітент не належить до будь-яких об”єднань підприємств.
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Відсутня спільна діяльність, яку б Емітент проводив з іншими організаціями, підприємствами,
установами.
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
Будь-яких пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду Емітенту не
надавалось.
Опис обраної облікової політики
Прямолінійний метод нарахування амортизації, метод обліку та оцінки FIFO, оцінка фінансових
інвестицій за справедливою вартістю.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
Основні види продукції, які вироблялись Емітентом протягом звітного періоду: Трикотажне полотно –
випуск 391 т, , трикотажні вироби – випуск 1 142 тис шт. Основні ринки збуту – ринок України та
Німеччини, експорт трикотажних виробів склав 8731 тис грн, 5,1 % виробленої продукції. Основні
клієнти: Міністерство оборони України, ТОВ “Торговий дім”, ТК “Домашній текстиль” ТОВ, Лавренюк О.
Г. ФОП, WARENHOUS AG /GERMANY/, АШАН Україна ГІПЕРМАРКЕТ ТОВ.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років
За останні 5-ть років було придбано активів на суму 32 317 тис грн, в тому числі машини та інше
обладнання для виробництва. Придбання здійснювалось за власні кошти.
Інформація про основні засоби емітента
Станом на 31.12.2018 р. основні засоби Емітента складаються з:
Будинки та споруди-12,646,192.32
Машини та обладнання-33,075,824.99
Транспортні засоби-2,046,968.33
Інструменти, прилади та інвентар-2,672,415.72
Інші основні засоби-443,682.61
Інші необоротні матеріальні активи-231,686.88
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
Продажі трикотажних виробів залежні від сезонних факторів. Основні ризики: недобросовісна
конкуренція, падіння платоспроможного попиту, якість робочої сили на ринку праці, зростання вартості
енергоносіїв, політичні фактори, необхідність імпорту сировини. Заходи, які злійснювались Емітентом
протягом звітного року: оновлення виробництва, оптимізація цінової політики, розширення ринків збуту,
диверсифікація імпорту.
Канали і методи збуту: прямі поставки, дилерсьа торгівля, роздрібна торгівля, інтернет-торгівля.
Основний вид сировини – пряжа трикотажна, імпорт – Узбекистан, фарбники – імпорт – Німеччина,
фурнітура і пакувальний матеріал використовуються українських виробників. Кількість постачальників
основної сировини і матеріалів за імпортом – 20, на внутрішньому ринку – більше 50-ти. Суттєвих змін цін
за останні роки не відбувалось. Підприємство займає провідне становище на ринку вітчизняного
трикотажного полотна. Кокуренія в галузі досить висока, хоч не завжди витримуються умови конкуренції
між виробниками і постачальниками різних організаційних форм господарювання.
2018 р.
© SMA
00307313Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок обігових коштів.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів склдає 24483780,00 грн, очікуваний прибуток від
виконання цих договорів – 1214340,00 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
На підприємстві завершується реконструкція фарбувально-оздоблювального виробництва з
використанням нового обладнання і технологій, що дозволить збільшити рбсяги виробництва
трикотажного полотна в три рази з більш високою якістю продукції.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
Досліджень та розробок не відбувалось.
Інша інформація
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів
діяльності Емітента відсутня.
2018 р.
© SMA
00307313IV. Інформація про органи управління
Орган управління
НАГЛЯДОВА РАДА Структура
Наглядова рада Емітента складається з
3-х осiб. Наглядова рада була
призначена за рішенням загальних
зборів акціонерів, які відбулися
05.12.2017 р. (Протокол No 34 від
05.12.2017 р.). Голову Наглядової ради
було призначено за рішенням
Наглядової ради на засіданні, яке
відбулося 27 лютого 2018 року
(Протокол No 2702/1834 від 27.02.2018
р.).
Комітети в Наглядовій раді не
створювались.
Два члени Наглядової ради є
акціонерами Емітента, один –
представник акціонера – юридичної
особи.
Незалежних директорів немає.
Виконавчий орган
Емітента – Директор Відповідно до Статуту та внутрішніх
Вдовиченко Ніна Борисівна
документів Емітента в Товаристві діє
одноособовий виконавчий орган –
Директор. Директор був призначений за
рішенням позачергових загальних
зборів Емітента 05 грудня 2017 року,
протокол No 34 вiд 05 грудня 2017 року.
2018 р.
© SMA
00307313
Персональний склад
Голова Наглядової ради – Вайнберг Михайло
Семенович, члени Наглядової ради: Гріпас Петро
Анатолійович, Андрієнко Юрій Володимирович.Ревізійна комісія
2018 р.
Ревізійна комісія Емітента складається з Баркова Ольга Василівна, Горай Валерій
трьох осіб та була обрана за рішенням Броніславович, Більська Любов Павлівна.
позачергових загальних зборів Емітента
05 грудня 2017 року (Протокол No 34 від
05.12.2017 р.).
© SMA
00307313V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*:
голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи: фізична особа
4) рік народження**:
5) освіта**: 1962
вища
Вайнберг Михайло Семенович
6) стаж роботи (років)**:
32
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ “ТФ “РОЗА”, 00307313, Голова Наглядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”, директор ДП “МЕВIС”
8) дата набуття повноважень та
05.12.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає
засідання Наглядової ради та головує на них, організовує ведення протоколів засідань
Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов’язані з діяльністю Наглядової ради,
здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства. Винагорода посадовiй
особi не нараховувалась та не виплачувалась. Посадова особа була призначена на посаду голови
Наглядової ради за рішенням Наглядової ради Емітента (Протокол No 2702/1834 від 27.02.2018 р.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної
роботи 31 р.Перелiк попереднiх посад: Голова Наглядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”, директор ДП
“МЕВIС”. У звiтному перiодi, посади на будь якому iншому пiдприємствi, не займав. Посадова
особа є акцiонером Товариства.
——————–
1) посада*:
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи:
юридична особа Андрiєнко Юрiй Володимирович
30578578
4) рік народження**:
5) освіта**:
6) стаж роботи (років)**:
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ,
,
2018 р.
© SMA
003073138) дата набуття повноважень та
05.12.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. Посадова особа приймає участь в засіданнях Наглядової ради з метою
виконання нею функцій. Протягом звітного періоду змін у складі посадової особи не відбувалось.
Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. У звiтному перiодi, посади на будь якому
iншому пiдприємствi, не займав. Посадова особа є представником акцiонера ДП “МЕВIС”, код
ЄДРПОУ 30578578.
——————–
1) посада*:
член Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи: фізична особа
4) рік народження**:
5) освіта**: 1965
середня
Грiпас Петро Анатолiйович
6) стаж роботи (років)**:
27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ “ТФ “РОЗА”, 00307313, член Наглядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”
8) дата набуття повноважень та
05.12.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. Посадова особа приймає участь у засіданнях Наглядової ради з местою
реалізації функцій Наглядової ради Емітента. Винагорода посадовiй особi не нараховувалась та
не виплачувалась. Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадової особи не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної
роботи 27 р.Перелiк попереднiх посад: Член Налядової ради ПАТ “ТФ “РОЗА”, директор ТОВ
“КТФ БУД”, директор ТОВ “Iмекс Люкс”. У звiтному перiодi, посади на будь якому iншому
пiдприємствi, не займав. Посадова особа є акцiонером Товариства.
——————–
2018 р.
© SMA
003073131) посада*: Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи: фізична особа
4) рік народження**:
5) освіта**: 1955
вища
Вдовиченко Нiна Борисiвна
6) стаж роботи (років)**:
37
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ “ТФ “РОЗА”, 00307313, Голова правлiння ПАТ ” ТФ “РОЗА”
8) дата набуття повноважень та
05.12.2017 5 рокiв
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. В Товаристві діє одноособовий виконавчий орган – Директор, який
здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та організовує виконання рішень
Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. Завдання Директора полягає у
здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за
реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
Оплата проводиться згiдно штатного розкладу (розпису), винагорода в натуральнiй формi не
надавалась. Протягом звiтного перiоду змiн в у складi органу управлiння не вiдбувалось.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Стаж керiвної
роботи 37 р. Перелiк попереднiх посад: ПАТ “ТФ “РОЗА” – голова правлiння, посади на будь-
якому iншому пiдприємствi, не займає.
——————–
1) посада*:
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи: фізична особа
4) рік народження**:
5) освіта**: 1959
вища
Бiльська Любов Павлiвна
6) стаж роботи (років)**:
40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ “ТФ “РОЗА”, 00307313, Старший касир ПАТ “ТФ “РОЗА”, член Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ТФ
“РОЗА”
2018 р.
© SMA
003073138) дата набуття повноважень та
05.12.2017 5 рокiв
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. Член Ревізійноі комісії приймає участь в перевірках фінансово-
господарської діяльності Емітента, в підготовці висновку з аналізом фінансової звітності та
дотримання законодавства під час провадження фінансово-господарської дічльності Емітента.
Змiн у кладi посадової особи протягом звітного періоду не вiдбувалось. Винагорода посадовiй
особi не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 6 р. Посад в iнших юридичних особах не
займає.
——————–
1) посада*:
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи: фізична особа
4) рік народження**:
5) освіта**: 1962
вища
Горай Валерiй Бронiславович
6) стаж роботи (років)**:
38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ “ТФ “РОЗА”, 00307313, Начальник служби економiчного аналiзу ПАТ “ТФ “РОЗА”, Член
Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ТФ “РОЗА”
8) дата набуття повноважень та
05.12.2017 5 рокiв
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. Член Ревізійноі комісії приймає участь в перевірках фінансово-
господарської діяльності Емітента, в підготовці висновку з аналізом фінансової звітності та
дотримання законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Емітента.
Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадової особи не вiдбувалось. Винагорода посадовiй
особi не нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 6 р.
——————–
2018 р.
© SMA
003073131) посада*: член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи: фізична особа
4) рік народження**:
5) освіта**: 1959
вища
Баркова Ольга Василiвна
6) стаж роботи (років)**:
7
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ “ТФ “РОЗА”, 00307313, менеджер вiддiлу маркетингу та збуту ПАТ “ТФ “РОЗА”, Голова
Ревiзiйної комiсiї ПАТ “ТФ “РОЗА”.
8) дата набуття повноважень та
05.12.2017 5 рокiв
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. Член Ревізійноі комісії приймає участь в перевірках фінансово-
господарської діяльності Емітента, в підготовці висновку з аналізом фінансової звітності та
дотримання законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Емітента.
Протягом звiтного року змiн у складi посадової особи не було. Винагорода посадовiй особi не
нараховувалась та не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 7 р.
——————–
1) посада*:
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:
3) ідентифікаційний код
юридичної особи: фізична особа
4) рік народження**:
5) освіта**: 1977
вища
Степанюк Олег Iванович
6) стаж роботи (років)**:
16
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПАТ “ТФ “РОЗА”, 00307313, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
15.04.2011 безстроково
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов`язки посадової особи встановлюється Статутом та внутрiшнiми
документами Товариства. Протягом звiтного перiоду, змiн у персональному складi щодо
конкретної особи, не вiдбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
2018 р.
© SMA
00307313посадова особа не має. Стаж керiвної роботи 16 р. Перелiк попереднiх посад: ПАТ “ТФ “РОЗА”,
Головний бухгалтер. У звiтному перiодi, посади на будь-якому iншому пiдприємствi, не займав.
——————–
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2018 р.
© SMA
003073132. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім’я, по
Ідентифікаційний код
Кількість
Від
Кількість за типами акцій
батькові фізичної
юридичної особи
акцій
загальної
прості
привілейо-
особи або повне
(шт.)
кількості
іменні
вані іменні
найменування
акцій (у
юридичної особи
відсотках)
1
2
4 5 6 7
Член Наглядової ради фізична особа
Вайнбер Михайло
Семенович 233379 24,662862 233379 0
Член Наглядової ради фізична особа
Грiпас Петро
Анатолiйович 209495 22,138866 209495 0
157242 16,61691 157242 0
126 0,013315 126 0
Член Нагляової ради юридична особа
ДОЧIРНЄ
ПIДПРИЄМСТВО
“МЕВIС”
Член Ревiзiйної
комiсiї
2018 р.
фізична особа
Бiльська Любов
Павлiвна
© SMA
00307313
3
305785781
2
4 5 6 7
108 0,011413 108 0
фізична особа
Вдовиченко Нiна
Борисiвна 2 0,000211 2 0
Член правлiння фізична особа
Лiєнко Любов
Леонiдiвна 1 0,0001056773 1 0
Головний бухгалтер фізична особа
Степанюк Олег Iванович 0 0 0 0
Член Ревiзiйної
комiсiї фізична особа
Горай Валерiй
Бронiславович 0 0 0 0
Член Ревiзiйної
комiсiї фізична особа
Баркова Ольга Василiвна
Директор
2018 р.
© SMA
00307313
31
2
3
Усього:
2018 р.
© SMA
00307313
4 5 6 7
600353 63,4436826773 600353 0VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Насьогоднi пiдприємство здійснює виробництво трикотажного полотна та виробів з трикотажу.
За попередні роки було проведено технічне переоснащення виробничої бази, розширено види діяльності,
здійснено низку технічних розробок, підвищився обсяг випуску та реалізації продукції. Товариство має
перспективи розвитку, а вкладені в розвиток виробництва інвестиції виправдають себе.
Ефективне та раціональне використання ресурсів створює умови для розвитку та забезпечення сталого
розвитку та конкурентоспроможності.
Основними напрямками подальшого розвитку Товариства є:
1) Покращення стану технічного забезпечення виробництва, постійне удосконалення структури
виробництва, ефективне та раціональне використання ресурсів, готовність до освоєння виробництва нових
видів продукції, освоєння новітнього виробництва, застосування енергозберігаючих технологій та
дотримання вимог щодо охорони навколишнього середовища.
2) Укріплення позитивної репутації Товариства як серед замовників так і серед конкурентів, систематичне
проведення маркетингових досліджень з метою правильної орієнтації діяльності в умовах жорсткої
конкуренції.
3) Ефективна соціальна політика, підбір та робота з кадрами, які б забезпечили виконання поставлених
завдань, їх навчання.
4) Підвищення обсягів виробництва та підвищення якості випускаємої продукції, оперативне виконання
замовлень та високий рівень обслуговування споживачів, розширення видів діяльності.
Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного
стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, тому на даний час
керiвництво не має змоги прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж
на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. В наступному роцi Товариство планує займатись основними видами
дiяльностi. Метою Товариства є збiльшення прибутку за рахунок розширення клiєнтської бази серед
споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, впровадження нових видiв продукції та послуг, з
урахуванням потреб ринку.
Основними цiлями Товариства є : зберегти iснуючi можливостi Товариства та репутацiю надiйного
виробника та постачальника; полiпшити споживчi характеристики своєї продукції; зберегти колектив.
Крiм того, пiдприємство планує продовжувати модернiзацiю та удосконалення виробництва, розвитку
дилерської мережі, освоєння нових ринків збуту, впровадження заходів по зміцненню дисципліни на
виробництві, скорочення втрат від випуску бракованої продукції тощо за рахунок власних коштiв,
отриманих вiд операцiйної дiяльностi.
2. Інформація про розвиток емітента
Фабрика трикотажного одягу «Роза» вважається одним з провідних виробництв України вже більше 90
років. Широкий вибір продукції, кілька способів здійснення покупки (роздріб і опт), послуги якісного
пошиття трикотажних виробів, зручне розташування фабрики (Київ, Україна) – головні переваги компанії
«Роза».
Специфіка роботи фабрики побудована на виготовленні трикотажних полотен з якісних тканин,
штучного хутра, а також продажу готового жіночого, чоловічого та дитячого одягу високої якості.
В каталозі товару на сайті українського виробника ви зможете підібрати готові варіанти продукції:
• Сучасний одяг для дівчат,
• Якісна продукція для новонароджених,
• Зручні речі для вагітних,
• Українські товари для чоловіків,
• Дитячі швейні вироби.
Фабрика «Роза» дозволить своїм клієнтам замовити оптом або купити в роздріб:
• Полотна високо якості,
• Тканини з натуральних і синтетичних ниток,
• Якісний еко-хутро на трикотажній основі.
ПрАТ «ТФ «Роза» – підприємство, яке стабільно працює і повноцінно забезпечує свою господарсько-
фінансову діяльність.
Основні пріоритети.
1. Розвиток і суттєв зростання виробництва і продажів трикотажного полотна, збільшення долі фабрики
2018 р.
© SMA
00307313«Роза» на ринку трикотажного полотна в Україні, в першу чергу за рахунок трикотажних полотен, які в
Україні не виробляються. Розвиток експортного потенціалу трикотажного полотна. З цією метою в м.
Бровари завершується зведення нових виробничих потужностей з виробництва трикотажного полотна
повного циклу (в’язання, фарбування, оздоблення). Планується збільшення виробництва трикотажного
полотна з 50 до 150 т в місяць. 70 % виробництва складатимуть трикотажні полотна, які раніше ні на
фабриці, ні в Україні не вироблялись.
В даний час завершена підготовка виробничих приміщень, закуплено сучасне обладнання, на стадії
завершення знаходиться його монтаж.
Нові потужності планується ввести в експлуатацію в травні-червні цього року.
2. Розвиток швейного виробництва як окремого перспективного напрямку діяльності. Поступова
модернізація виробництва. Розширення швейних потужностей підприємства. Впровадження прогресивних
технологій і форм організації праці в швейному виробництві.
3. Розвиток нових форм продажів товару. В першу чергу це стосується впровадження електронної
комерції, використання соціальних мереж, оптимізації електронного обліку. Фабрика в даний час активно
займається даними напрямками.
4. Розвиток напрямку цифрового друку на трикотажних виробах. Підприємство закупило і ввело в
експлуатацію відповідне обладнання. Почалася практична реалізаціяп роекту.
Динаміка основних показникіів діяльності ПрАТ “ТФ “Роза”:
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн): 2017 рік: 156 164, 2018 рік: 217
686, динамика – 139,4 %.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (тис.грн): 2017 рік: 149 245, 2018 рік: 193 230,
динамика – 129,5 %.
Валовийп рибуток (тис.грн): 2017 рік: 6 919, 2018 рік: 24 456, динамика – 353,5%.
Адміністративні витрати (тис.грн): 2017 рік: 4 661, 2018 рік: 15 388, динамика – 330,1%.
Збутові витрати (тис.грн): 2017 рік: 9 834, 2018 рік: 12 529, динамика – 127,4%
Фінансовий результат до оподаткування (тис.грн): 2017 рік: 471, 2018 рік: 2 355, динамика – 500,0%
Сплачено податків і зборів (тис.грн): 2017 рік: 15 005, 2018 рік: 17 830, динамика – 118,8%.
Сплачено єдиний соціальний внесок (тис.грн): 2017 рік: 3 632, 2018 рік: 3 734, динамика – 102,8%.
Сплачено військовий збір (тис.грн): 2017 рік: 202, 2018 рік: 268, динамика – 132,4%.
Середньоспискова чисельність штатних працівників (чол): 2017 рік: 223, 2018 рік: 222, динамика – 99,6%.
Фонд оплати праці штатних працівників (тис.грн): 2017 рік: 12 730, 2018 рік: 16 110, динамика – 126,5%.
Середньомісячна зарплата штатних працівників (грн): 2017 рік: 4757, 2018 рік: 6047, динамика – 127,1 %.
Чистий дохід на 1-го працівника (тис.грн): 2017 рік: 700, 2018 рік: 981, динамика – 140,0%.
Виробництво трикотажного полотна (т): 2017 рік: 366, 2018 рік: 391, динамика – 106,8%.
Виробництво трикотажних виробів (тис.шт): 2017 рік: 927, 2018 рік: 1193, динамика – 128,7%.
Виробництво штучного хутра (тис.кв.м): 2017 рік: 356, 2018 рік: 218, динамика – 61,27%.
Реалізація трикотажного полотна (т): 2017 рік: 147, 2018 рік: 184, динамика – 125,2%.
Реалізація трикотажного полотна без ПДВ (тис.грн): 2017 рік: 20 019, 2018 рік: 23 734, динамика –
118,6%.
Реалізація трикотажних виробів (тис.шт): 2017 рік: 846, 2018 рік: 1142, динамика – 134,9 %.
Реалізація трикотажних виробів без ПДВ (тис.грн): 2017 рік: 103 128, 2018 рік: 138 532, динамика –
134,3%.
Реалізація штучного хутра (тис.кв м): 2017 рік: 218, 2018 рік: 113, динамика – 51,7%.
Реалізація штучного хутра без ПДВ (тис.грн): 2017 рік: 7106, 2018 рік: 4772, динамика – 67,2%.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано чистий прибуток
2 101 тис.грн. (за 2017 рік прибуток 349 тис.грн), що свідчить про збільшення джерела власних коштів
отриманих від господарської діяльності.
Внаслідок цього активи Товариства збільшилися на 72922 тис.грн. в основному за рахунок збільшення
ліквідних оборотних активів (дебіторська заборгованість та грошові кошти) та збільшення власного
капіталу (за рахунок чистого прибутку, отриманого від господарської діяльності протягом звітного
періоду).
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або
витрат емітента
Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не
здійснювалось.
2018 р.
© SMA
003073131) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками,
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не
здійснювалось, інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у
тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджвання не здійснювались.
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
З огляду на те, що укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не
здійснювалось, інформація про схільність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/ або ризику грошових потоків відсутня.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ТФ «РОЗА» кодекс корпоративного управління не затверджувався.
У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не
наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних
осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про
добровільне застосування перелічених кодексів.
всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась
2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки
Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами
корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
чергові
позачергові
X
Дата проведення
Кворум зборів, %
12.04.2018
100
Опис: Порядок денний зборів:
1. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту ) загальних зборів Товариства; затвердження порядку голосування
на загальних зборах.
4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого голосування.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції; обрання особи, яка
уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
6. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по
внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
7. Затвердження внутрішніх положень ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА
ФАБРИКА «РОЗА» у новій редакції.
8. Розгляд звіту Директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
© SMA
2018 р.
0030731310.
11.
12.
13.
Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік.
Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з з урахуванням вимог, передбачених законом.
Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
На Зборах прийнято рішення:
1. Обрати Лічильну комсію загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: голова Лічильноі комісії – Трощиліна
Надія Федорівна; член Лучильної комісії – Боженова Ірина Іванівна, член Лічильної комсії – Урік Оксана Іванівна.
Припинити повноваження голови та членів Личильної комсії для складання Протоколу про підсумки голосування на
загальних зборах та підписання його всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку
2. Обрати ЛІЄНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ Головуючим загальних зборів Товариства; ДОЛГАЧОВУ ТАМІЛУ
МИХАЙЛІВНУ Секретарем загальних зборів Товариства.
3. Затвердити регламент загальних зборів Товариства.
4.Бюлетені для простого голосування засвідчуються після їх отримання Головою лічильної комісії та печаткою
Товариства.
5.Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції уповноважити на підписання
Статуту ПРИВАТНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” Головуючого
загальних зборів Товариства ЛЕНКО ЛЮБОВ ЛЕОНІДІВНУ, секретаря загальних зборів Товариства ДОЛГАЧОВУ
ТАМІЛУ МИХАЙЛІВНУ.
6.Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх
необхідних по внесенню змін відомостей до Єдиного державного реестру юридичних осіб, фзичних осіб-шдприємців
та громадських формувань, пов”язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акіонерів ПРИВАТНОГО
АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” ВДОВИЧЕНКО НІНУ БОРИСІВНУ.
7.Затвердити “Положення Про Загальні збори акцонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТВАРИСТВА
“ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про виконавчий орган ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, Положення “Про Ревізйну комісію
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”.
8.Затвердити звіт Директора Товариства за 2017 рк
9.Затвердити звіт Наглядовї Ради
10. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 20 17 рк.
11.Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рик.
12.Прибуток Товариства за підсумками його господарської діяльності спрямувати до резервного фонду Товариства
та на переоснащення підприємства. Дивіденди за підсумками його господарської дяльності не нараховувати і не
виплачувати.
13 Ухвалити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
Всі рішення прийняті – 600116 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Пропозицiй до проекту Порядку денного не надходило. Всi питання Поряду денного розглянутi.
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити) Д/В
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
2018 р.
© SMA
00307313У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити) Д/В
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити) Д/В
Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ні
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на
день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)
Ні
X
X
X
Д/В
Д/в
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Д/В
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
Д/В
4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада Товариства є органом, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист
їх прав та законних інтересів, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством
України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства. Наглядова рада Товариства діє на
підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства.
Персональний склад Наглядової ради станом на дату звіту:
Голова Наглядової ради – Вайнберг Михайло Семенович, посадову особу було обрано на посаду Члена
Наглядової рад за рішенням позачергових загальних зборів 05.12.2017 р. (Протокол Загальних зборів
Товариства No 34 від 05.12.2017 р.) строком повноважень на 3 роки, та обрано Головою Наглядової ради
на засіданні Наглядової ради 27.02.2017 р. (Протокол засідання Наглядової ради No 2702/1834 від
2018 р.
© SMA
0030731327.02.2018 р.).
Член Наглядової ради: Гріпас Петро Анатолійович – був обраний на посаду Члена Наглядової ради за
рішенням загальних зборів 05.12.2017 р. (Протокол позачергових Загальних зборів Товариства No 34 від
05.12.2017 р.) строком повноважень на 3 роки.
Член Наглядової ради: представник акціонера – юридичної особи “Дочірнє підприємство “МЕВІС” із
100%-м іноземним капіталом” – Андрієнко Юрій Володимирович, був обраний на посаду Члена
Наглядової ради за рішенням позачергових загальних зборів 05.12.2017 р. (Протокол Загальних зборів
Товариства No 34 від 05.12.2017 р.) строком повноважень на 3 роки.
Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про
акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також
цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.
Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою
загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
Виконавчим органом Товариства є одноособовий виконавчий орган – Директор Вдовиченко Ніна
Борисівна.
Директор був призначений за рішенням позачергових загальних зборів Емітента 05 грудня 2017
року, протокол No 34 вiд 05 грудня 2017 року, термін повноважень – 5 років.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість
осіб
2
1
0
Членів наглядової ради – акціонерів
Членів наглядової ради – представників акціонерів
Членів наглядової ради – незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити) Жодних комітетів в Наглядовій раді не створювалось.
Ні
X
X
X
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
Дані відсутні.
Д/в
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові
Вайнберг Михайло Семенович
Посада
Голова Наглядової ради
Незалежний член
Так
Ні
X
Опис: Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на
них, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов’язані з
діяльністю Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та
Положенням Про Наглядову раду Емітента.
Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради з числа її членів на термін повноважень Наглядової
ради. Особа вважається обраною головою Наглядової ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на
засіданні членів Наглядової ради. Голова Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може
бути переобраний за рішенням Наглядової ради.
2018 р.
© SMA
00307313Гріпас Петро Анатолійович
Член Наглядової ради
Опис: Посадова особа як член Наглядової ради Емітента має повноваження особисто брати участь засіданнях
Наглядової ради, голосувати та приймати рішення з питань, які є компетенцією Наглядової ради відповідно до
законодавства, Статуту Емітента та Положення про Наглядову раду Емітента.
Андрієнко Юрій Володимирович
Член Наглядової ради
X
X
Опис: Член Наглядової ради є представником акціонера юридичної особи “Дочірнє підприємство “МЕВІС” із 100%-м
іноземним капіталом”, має повноваження особисто брати участь засіданнях Наглядової ради, голосувати та
приймати рішення з питань, які є компетенцією Наглядової ради відповідно до законодавства, Статуту Емітента та
Положення про наглядову раду Емітента.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити) Д/В
Ні
X
X
X
X
X
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов’язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
X
ознайомили з його правами та обов’язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (зазначити) Д/В
Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного року проведені засідання Наглядової ради, на яких були
розглянуті питання та прийняті рішення щодо:
– Обрання голови Наглядової ради;
-Проведення чергових загальних зборів акціонерів;
– затвердження проекту Порядку денного та Порядок денний загальних зборів акціонерів Емітента;
– розгляду звітів Директора Товариства.
2018 р.
© SMA
00307313Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити) Д/В
Ні
X
X
X
X
Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Виконавчим органом Товариства є одноособовий
виконавчий орган – Директор Вдовиченко Ніна
Борисівна.
Функціональні обов’язки
В Товаристві діє одноособовий виконавчий орган –
Директор, який здійснює керівництво поточною діяльністю
Товариства та організовує виконання рішень Загальних
зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених
Статутом Товариства,Положенням про виконавчий орган
Емітента та законодавством.
Директор розробляє та передає на затвердження Наглядовій
раді проекти річного бюджету та стратегії Товариства,
самостійно розробляє і затверджує поточні плани та
оперативні завдання Товариства і забезпечує їх реалізацію.
. У разі необхідності впровадження нових напрямів
діяльності Товариства Директор повинен ініціювати
внесення на розгляд загальних зборів пропозиції про
внесення зміни до Cтатуту шляхом розширення (зміни)
предмету діяльності Товариства.
Директор повинен забезпечувати відповідність діяльності
Товариства вимогам законодавства, рішенням загальних
зборів та Наглядової ради.
Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім
тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
Загальні збори можуть винести рішення про передачу
частини належних їм прав до компетенції Директора, крім
тих, які віднесені законом та Статутом Товариства до
виключної компетенції інших органів Товариства.
Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства
зобов’язаний надати можливість ознайомитися з
інформацією про діяльність Товариства в межах,
встановлених законом, Статутом та внутрішніми
положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали
доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть
відповідальність за її неправомірне використання.
Директор Товариства має право представляти інтереси
Товариства без довіреності у відносинах з усіма без винятку
органами державної влади та місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями всіх форма
власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними
особами, вчиняти від імені товариства та на користь
Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені
Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням
обмежень щодо змісту та суми договорів, правочинів, угод,
які встановлені Статутом та внутрішніми документами
Товариства.
Опис: Директор був призначений за рішенням позачергових загальних зборів Емітента 05 грудня 2017 року,
протокол No 34 вiд 05 грудня 2017 року.
2018 р.
© SMA
003073135) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, створено ревізійну
комісію
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
3
кількість членів ревізійної комісії __________
осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
1
останніх трьох років? __________
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні
Наглядова Виконавчий Не належить
збори
рада
орган
до
акціонерів
компетенції
жодного
органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)
так
ні
ні
ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
ні
так
ні
ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
так
ні
ні
ні
бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу ні так ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні так ні ні
так ні ні ні
ні так ні ні
так
так ні
ні ні
ні ні
ні
ні
ні так
так ні
ні ні
ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного
товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб
та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) так
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (зазначити)
Д/В
2018 р.
© SMA
00307313
Так
X
X
X
Ні
X
X
X
XЯк акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
Інформація про діяльність
Інформація
Документи
Копії
Інформація
оприлюднюється
в надаються для документів розміщується
акціонерного товариства
розповсюджується
загальнодоступній ознайомлення надаються на на власній
на загальних
інформаційній базі безпосередньо
зборах
запит
інтернет-
даних Національної
в акціонерному акціонера
сторінці
комісії з цінних
товаристві
акціонерного
паперів та фондового
товариства
ринку про ринок
цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку
Фінансова звітність, результати
діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотками та
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
управління товариства
Статут та внутрішні документи так ні так так так
ні так так так так
ні ні так так так
так ні так так ні
Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства ні ні так так ні
ні ні ні ні ні
ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (зазначити) Д/В
Ні
X
X
X
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
З власнї ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (зазначити) Д/В
2018 р.
© SMA
00307313
Так
X
Ні
X
X
X
X6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи –
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
власника (власників) або прізвище, ім’я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних
No
батькові (за наявності) фізичної особи –
осіб – підприємців та громадських формувань
з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи – резидента), код/номер з
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи –
нерезидента)
1 Гріпас Петро Анатолійович
0
2 Вайнберг Микола Семенович
Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)
22,138866
0 24,662862
3 Копрорація «ВІСТЕК КОРПОРЕЙШН»
(Канада) 1377033 24,130989
4 Дочірнє підприємство “МЕВІС” із 100%-м
іноземним капіталом. 30578578 16,61691
5 Вайнберг Ілля Семенович (опосередковано
володіє)
16,61691
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
загальних зборах емітента
Загальна
Кількість акцій
кількість акцій з обмеженнями
946277
346161
Підстава виникнення обмеження Дата виникнення
обмеження
Номер рішення суду або уповноваженого державного органу,
яким накладено обмеження: відповідно вимог пункту 10 розділу
VIЗакону України «Про депозитарну систему України»,
Строк такого обмеження: до моменту укладення власником
договору на обслуговування рахунка в цінних паперах з обраною
ним депозитарною установою.
Характеристика такого обмеження: обмеженння на право
голосування на загальних зборах акціонерів Емітента
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного
розкриття інформації: Іншіобмеження відсутні. 13.10.2014
8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Посадовими особами Товариства є голова та члени Наглядової ради, директор, члени Ревізійної комісії, та
головний бухгалтер товариства.
Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду члени Наглядової ради обирається
загальними зборами, більшістю голосів, у кількості 3 осіб, на строк не більше ніж на 3(три) роки. До
складу Наглядової ради входять голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. До складу
Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, або незалежні
2018 р.
© SMA
00307313директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути
замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час в порядку, визначеному чинним
законодавством.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від
кількісного складу Наглядової ради
Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни
члена Наглядової ради – представника акціонера (групи акціонерів) повноваження такого члена
Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання
Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого (яких) є
відповідний член Наглядової ради
Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної
компетенції загальних збрів акціонерів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової
ради припиняються:
а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
б) в разі неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я;
в) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що
виключає можливість виконання обов’язків;
г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
д) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є
представником акціонера (групи акціонерів).
Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її
кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання
всього складу Наглядової ради.
Відповідно до Статуту Емітента обрання та припинення повноважень Директора є виключною
компетенцією Наглядової ради.
Строк повноважень Директора відповідно до Статуту встановить 5 років.
Згідно п. 11.4. Статуту Повноваження Директора припиняються на підставі:
а) Прийнятя Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове
відкликання) особи з посади Директора. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням
Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора, або особи, яка
тимчасово здійснюватиме його повноваження;
б) складання повноважень за особистою заявою особи обраної (призначеної) на посаду Директора, за
умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 днів;
в) неможливістю виконання особою обов”язків та здійснення повноважень Директора за станом здоров”я;
г) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено на покарання, що
виключає можливість виконання нею обов”язків та здійснення повноважень Директора Товариства;
д) в разі смерті, визнання недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно відсутньою, померлою особи, яка
була обрана на посаду Директора;
е) на підставах, додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, яка була
обрана на посаду Директора, та чинному законодавстві.
Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Ревізійна комісія обирається у
кількості 3 осіб з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і юридичних осіб –
акціонерів.
Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від
кількісного складу Ревізійної комісії.
Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного
голосування. Строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на 5 років.
Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може
прийматися тільки стосовно всіх її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів,
присутніх на загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів
Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії можуть бути достроково
припиненіу будь-який час.
Згідно Статуту без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії
припиняються:
а) з власної ініціативи, повідомивши про таке рішення Ревізійної комісії не менш ніж за 14 днів до дати
складання повноважень;
б) припинення цивільно-правових відносин із акціонером, представником якого він бува обраний до
2018 р.
© SMA
00307313складу Ревізійної комісії;
в) в разі набрання законної сили вироку чи рвшення суду, яким особу засуджено на покарання, що
виключає можливість виконання нею обов”язків та здійснення повноважень члена Ревізійної комісії;
г) фізичної неможливості виконання обовязків, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним,
безвісно відсутнім, померлим.
Головний бухгалтер призначається та звiльняється згiдно наказу директора Товариства.
У звітному періоді посадові особи не змінювалися.
У звiтному роцi не вiдбувалося звiльнення посадових осiб Емiтента, яким мають бути виплаченi будь-якi
винагороди або компенсацiї за звiльнення.
9) Повноваження посадових осіб емітента
Відповідно до Статуту Емітента та Положення про Наглядову раду: До виключної компетенції Наглядової
ради належить:
-Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до
виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що за рішенням наглядової ради передані для
затвердження виконавчому органу;
– Затвердження положення про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються
Національною комісією з цінних ппаерів та фондового ринку;
– Затвердження звіту про винагороду Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
– Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, підготовка проекту
порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
– формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
– Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
– Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
– Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів;
– Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
-Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні
товариства»;
– Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру
його винагороди;
– Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
– Прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка
тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;
– Розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
– Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
– Обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених законом, та обрання (призначення)
головуючого та секретаря Загальних зборів;,
– Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за
результатами поточного та/або минулого (минулих) років та визначення умов договору, що
укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
– Затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішного
незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішень щодо нього;
– Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудита (внутрішнього аудитора);
– Затвердження умов трудови договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту
(з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та
компенсаційних виплат;
– Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України
«Про акціонерні товариства»;
– Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів відповідно до частини першої ст. 35 Закону України “Про акціонерні товариства”, та дати
складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34
Закону України «Про акціонерні товариства»;
– Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях,;
2018 р.
© SMA
00307313- Вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких інших юридичних особах, їх реорганізацію
та ліквідацію;
– Вирішення питань, про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених
підрозділів Товариства;
– Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про
його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи
(кодекс) корпоратвного управління Товариства);
– Вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України “Про акціонерні
товариства”, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу, або перетворення Товариства;
-Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину правочину або попереднє
надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України “Про
акціонерні товариства”, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках,
передбачених статтею 71 цього Закону;
– Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе
зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
– Прийняття рішення про обрання суб’єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства) та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;
– Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству
додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її
послуг;
– Надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
– Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;
– Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення
та підготовки;
– У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення
Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
– Прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-
господарської діяльності Товариства, філій та представництв;
– Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться
Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми
підрозділами Товариства;
– Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства (у разі його формування) в
межах, дозволених законом та цим Статутом;
– Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
– Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
– Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод,
попередніх договорів):
– щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна,
земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, ціна (вартість) яких за
відповідним правочином становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
– згідно з якими Товариство та/або його дочірні підприємства (у разі їх створення) виступає гарантом або
поручителем на суму, що становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності, на момент укладення такого правочину, за фінансовими або іншими зобов’язаннями
третіх осіб;
– застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим
поручителем і ціна (вартість) предмета (об’єкта) застави (іпотеки, майнової поруки) за відповідним
правочином на суму, що становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної
фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
– щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого становить суму від 5
до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства,
на момент укладення такого правочину;
– щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо Загальна сума орендних платежів за
календарний рік за таким правочином становить суму від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними
останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на момент укладення такого правочину;
– позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує суму, що становить від 10 до
25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, на
момент укладення такого правочину;
2018 р.
© SMA
00307313- про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими
прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.
– Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
– Здійснення контролю за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв
Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх
підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам
дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам,
процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в
Товаристві норм чинного законодавства України;
– Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно чинного
законодавства або Статутом Товариства.
Відповідно до Статуту Товариства компетенція Директора Товариства:
– Вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює
юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім
питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства та Наглядової ради, в тому числі і
виключної компетенції цих органів.
– Директор Товариства діє в інтересах Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах,
передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган, рішень
Загальних зборів та рішень Наглядової ради Товариства.
– На вимогу органів та посадових осіб Товариства Директор зобов’язаний надавати можливість
ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах. Встановлених законодавством, Статутом
та внутрішніми положеннями Товариства.
– Розробляє та надає на розгляд та затвердження Наглядовій раді Товариств ключові техніко-економічні
показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани
Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
– Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних
поазників ефективності роботи Товариства. Річних бізнес-планів, річних та перспективних планів
інвестицій та розвитку, інших планів Товариства. Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну
та цінову політику Товариства;
– Виконує рішення Загальних зборів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх
виконання.
Директор Товариства має право представляти інтереси Товариства без довіреності у відносинах з усіма
без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями всіх форма власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, вчиняти
від імені товариства та на користь Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства
будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів, правочинів, угод, які
встановлені Статутом та внутрішніми документами Товариства.
Повноваження членів Ревізійної комісії встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства,
Статутом Товариства та договором, який укладається з кожним членом Ревізійної комісії.
Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за
результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти
порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
Головний бухгалтер Емітента здійснює повноваження щодо бухгалтерського обліку відповідно до
Облікової політики, затвердженої наказом Директора, формує та надає звітність в контролюючі органи
відповідно та чинного законодавства.
10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 та статті 401 Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 No 3480-IV з наступними змінами та доповненнями,
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ),
затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року No338/8 ,
Рішення Аудиторської палати України No9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з
2018 р.
© SMA
00307313аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до
аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що
регулюють діяльність учасників Фондового ринку.
Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ТФ «РОЗА»
складеного на 31.грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:
• щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПрАТ «ТФ «РОЗА» з організації корпоративного
управління ;
• щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
• щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПрАТ «ТФ «РОЗА» та
щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
• щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого
органу ПрАТ «ТФ «РОЗА», їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис
прийнятих на них рішеннях.
Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки . На нашу думку
інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ТФ «РОЗА» щодо таких питань, як:
– щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
– щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
– щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента;
– щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
– щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.
у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно
вимог ч. 3 статті 40 та статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006
No 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів
ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ «ТФ «РОЗА» не дотримався в усіх
суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 та статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
від 23.02.2006 No 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного
управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року No955.
2018 р.
© SMA
00307313VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Кількість акцій
(шт.) Від загальної
кількості акцій
(у відсотках) прості іменні привілейовані
іменні
228346 24,13099 228346 0
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО 30578578 вул.М.Грiнченка,2/1, м.Київ
“МЕВIС”
, 03680 Україна 80000
Солом’янський
вул.М.Грiнченка,2/1, 03680,
Україна 157242 16,61691 157242 0
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.) Від загальної
кількості акцій
(у відсотках) прості іменні Фiзична особа 233379 24,662862 233379 привілейовані
іменні
0
Фiзична особа 209495 22,138866 209495 0
828462 87,549628 828462 0
Корпорацiя “Вiстек
Корпорейшн”
Ідентифі-
Місцезнаходження
каційний
код
юридично
ї особи
1377033 вул.Бомон Плейс,45,
Онтарiо, Йорк Риджинал
Мунисипалити Торнхiл,
L3T , Канада
Усього:
2018 р.
© SMA
00307313
Кількість за типами акцій
Кількість за типами акційX. Структура капіталу
No
з/п Тип та/або клас акцій Кількість
акцій (шт.) Номінальна
вартість (грн)
1
1 2 3
946277 4
6,35
прості
Права та обов’язки
5
Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру
надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
– участь в управлінні Товариством;
– отримання дивідендів;
– отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або
вартості частини майна Товариства;
– отримання інформації про господарську діяльність Товариства в
порядку, передбаченому цим Статутом
– переважне право на придбання акцій Товариства при додатковій
емісії (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про
невикористання такого права) у порядку, встановленому
законодавством;
– на здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому
голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України «Про
акціонерні товариства»;
– інші права, передбачені законодавством, цим Статутом та
внутрішніми актами Товариства.
– Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для
вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків
проведення кумулятивного голосування.
– дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів
Товариства;
– виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
– виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі
пов’язані з майновою участю;
– оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені
цим Статутом та чинним законодавством;
– не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну
інформацію про діяльність Товариства.
– Акціонери можуть мати інші обов’язки, встановлені законами
України.
Примітки: Емісії інших цінних паперів Емітентом не здійснювалось.
2018 р.
© SMA
00307313
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру
6
Відсутня публічна пропозиція та/або допуск до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру,XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
реєстрації свідоцтва
що зареєстрував випуск
випуску
про
реєстрацію
випуску
1
2
05.11.2010 591/10/1/10
3
Міжнарод- Тип цінного
ний
папера
ідентифі-
каційний
номер
4
5
Форма
Номінальна
Кількість
існування та вартість (грн) акцій (шт.)
форма випуску
6
Територiальне управлiння
UA1008021008 Акція проста
Бездокументарні
Державної комiсiї з цiнних паперiв
бездокументарн іменні
та фондового ринку в м.Києвi та
а іменна
Київськiй областi
Загальна Частка у
номінальна статут-
вартість
ному
(грн)
капіталі
(%)
7 8 9 10
6,35 946277 6008858,95 100
Опис: Торгiвля цiнними паперами Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється, iнформацiя щодо факту включення/виключення цiнних паперiв Емiтента до/з
бiржового реєстру фондової бiрж вiдсутня.
2018 р.
© SMA
0030731310. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій,
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата
реєстрації
випуску
1
Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску
2
05.11.2010 591/10/1/10
Міжнародний Кількість акцій у
ідентифі-
випуску (шт.)
каційний номер
3
4
UA4000156030
946277
Загальна
номінальна
вартість (грн)
5
6008858,95
Загальна кількість Кількість голосуючих Кількість голосуючих акцій, права голосу
голосуючих акцій акцій, права голосу за
за якими за результатами обмеження
(шт.)
якими обмежено (шт.) таких прав передано іншій особі (шт.)
6
7
8
600116
346161
0
Опис: Право голосування на загальних зборах акціонерів обмежено відповідно до Закону України “Про депозитарну систему України” до моменту укладення власником цінних
паперів Догоіору на обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним Депозитарною установою.
2018 р.
© SMA
00307313XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
грн)
(тис. грн)
на початок
на кінець
на початок
на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
1.Виробничого призначення:
14768
21521
0
0
Основні засоби, усього
(тис. грн)
на початок
на кінець
періоду
періоду
14768
21521
будівлі та споруди 6784 6489 0 0 6784 6489
машини та обладнання 6800 13454 0 0 6800 13454
транспортні засоби 806 678 0 0 806 678
0 0 0 0 0 0
378 900 0 0 378 900
163 146 0 0 163 146
163 146 0 0 163 146
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14931 21667 0 0 14931 21667
земельні ділянки
інші
2.Невиробничого призначення:
будівлі та споруди
Опис: Jсновні засоби Емітента за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 року–21667 тис. грн,первісна вартість
станом на 31.12.2018 року – 51117 тис. грн, знос станом на 31.12.2018 року – 29450 тис. грн. Обмеження на
використання майна відсутні.
2018 р.
© SMA
003073132. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
За звітний період
За попередній період
показника
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
50322
48221
Статутний капітал (тис. грн)
6009
6009
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
6009
6009
Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та
звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України “Про акціонерні товариства”.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного
періоду становить 44313 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та
скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 44313 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець
попереднього періоду становить 42212 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих
активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 42212
тис.грн.
Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
2018 р.
© SMA
003073133. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов‘язань
Дата
виникнення
Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0
Відсоток за
користування
коштами (% річних)
X
Дата
погашення
Кредити банку
X
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
20762
X
X
у тому числі:
X
0
X
X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за векселями (всього)
X
20762
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі
X
0
X
X
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
5437
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов’язання та забезпечення
X
199865
X
X
Усього зобов’язань та забезпечень
X
226064
X
X
Опис: Бухгалтерський облік та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до П(С)БО та Інструкції про застосування
плану рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 рокуNo 291. інші довгострокові зобов’язання станом на
31.12.2018 року – 662 тис. грн, векселі видані станом на 31.12.2018 року – 20 762 тис. грн, поточна кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року–103934 тис. грн, розрахунки з бюджетом станом
на 31.12.2018 року – 5437 тис. грн, розрахунки з оплати праці станом на 31.12.2018 року – 1013 тис. грн, поточна
кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.208 року – 54768 тис. грн, поточна
кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками станом на 31.12.2018 року – 1186 тис. грн.
Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2018 рокустановлять – 38302 тис. грн.
2018 р.
© SMA
003073136. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-96” ТОВАРИСТВО З
особи або прізвище, ім’я, по
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної 23909055
особи
Місцезнаходження
ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А, місто Харків,
Шевченківський, Харкiвська область, 61000, Україна
Номер ліцензії або іншого
1374
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Аудиторська палата України
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
26.01.2001
0985511511
0
Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги
емiтенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: .аудиторські послуги щодо фінансової звітності за 2018 рік та
висловлення думки щодо корпоративного укправління.
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної 30370711
особи
Місцезнаходження
Тропініна, 7-г, м. Київ, Шевченківський, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого
2092
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
01.10.2013
0445910404
0445910404
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Послуги з обслуговування емісії цінних паперів.
2018 р.
© SMA
00307313Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю “ПКТБ-Цінні
папери”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної 25282442
особи
Місцезнаходження
вул. Грінченка, 2/1, корп. “А”, м. Київ, Шевченківський,
03068, Україна
Номер ліцензії або іншого
АЕ 263256
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
12.10.2013
0445936442
0
Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: Послуги відповідно до Договору про обслуговування рахунків
власників цінних паперів.
2018 р.
© SMA
00307313Дата (рік, місяць, число)
КОДИ
2019.01.01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА
ФАБРИКА “РОЗА”
Територія
СОЛОМ’ЯНСЬКИЙ за ЄДРПОУ 00307313
за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-
правова форма
господарювання за КОПФГ
Акціонерне товариство
230
13.91
Вид економічної Виробництво трикотажного полотна
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
222
Адреса,
вул. М. Грiнченка, 2/1, м.Київ , Солом’янський, 03680, Україна, (044)585-08-22
телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
v
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
2018
© SMA
00307313
Форма No 1
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3
Код за ДКУД 1801001
На кінець
звітного
періоду
4
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022 56
413
357
13880
14931
41970
27039
0
0
0
0
0
0 43
413
370
46225
21667
51117
29450
0
0
0
0
0
0
1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095 605
0
0
0
0
0
0
0
29472 605
0
0
0
0
0
0
0
685401
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
2018
© SMA
00307313
2 3 4
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125 73908
24922
6981
41948
57
0
0
0
34208 86956
21296
7309
58310
41
0
0
0
41143
1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181 8849
38
0
0
0
3004
4
48778
12
48766
0
0
0 11153
95
35
0
0
8793
4
49532
22
45136
0
0
0
1182
1183
1184
1190
1195
1200 0
0
0
5203
173992
0 0
0
0
10170
207846
0
1300 203464 276386Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
2018
© SMA
00307313
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3
На кінець
звітного
періоду
4
1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425 (
1430 (
1435
1495 6009
0
643
33545
5398
0
901
7123
0
0
0
48221 1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531 0
0
0
17512
0
0
0
0
0
0 0
0
0
662
0
0
0
0
0
0
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595 0
0
0
0
0
0
17512 0
0
0
0
0
0
662
1600
1605
1610 0
20762
0 0
20762
0
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695 65243
3607
0
78
782
28620
1188
0
0
0
0
0
17451
137731 103934
5437
0
0
1013
54768
1186
0
0
0
0
0
38302
225402
) (
) (
6009
0
643
33545
5398
0
901
9224
0
0
0
50322
)
)1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
2
1700 3
0 4
0
1800
1900 0
203464 0
276386
Примітки: Необоротнi активи станом на 31.12.2018 року становлять 68540 тис. грн.
В тому числi:
Нематерiальнi активи станом на 31.12.2018 року становлять 43 тис. грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2018 року становлять 46 225 тис. грн.
Основнi засоби станом на 31.12.2018 року становлять 21667 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року запаси (товари) Товариства вiдображенi в сумi 86956 тис. грн.
Поточна дебiторська заборгованiсть за продукцiю,товари,роботи послуги станом на 31.12.2018 становить 41 143 тис.
грн.; дебiторська заборгованiсть за виданими авансами становить 11 153тис. грн., дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом становить 95 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена в сумi 8 793 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдображена в сумi 49 532
тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства станом на 31.12.2018 року становлять 4 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2018 вiдсутнi.
Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2018 р. вiдображенi в сумi 10 170 тис. грн
Фактичнi данi про зобов’язання Товариства вiдповiдно до ПСБО вiдображенi у сумi 225 402 тис. грн. у роздiлi III
пасиву балансу станом на 31.12.2017 року та розподiленi наступним чином: Векселi виданi – 20 762 тис.
грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за: Товари, роботи, послуги – 103 934 тис. грн.розрахунками з бюджетом
– 5 437 тис. грн. розрахунками зi страхування – відсутнi; розрахунками з оплати працi – 782 тис. грн. за одержаними
авансами – 54 768 тис. грн.За розрахунками з учасниками – 1 186 тис. грн. Поточнi забезпечення станом на
31.12.2018 вiдсутнi. Доходи майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2018 вiдсутнi. Iншi поточнi зобов’язання станом на
31.12.2018 становлять 38 302 тис. грн.
Керівник Вдовиченко Нiна Борисiвна
Головний бухгалтер Степанюк Олег Iванович
2018
© SMA
00307313Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”
КОДИ
2019.01.01
Дата (рік, місяць, число)
00307313
за ЄДРПОУ
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Стаття
Форма No 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
рядка
період
аналогічний
період
попереднього
року
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи 2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090 Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі 2241
2250
2255 Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток 2270
2275
2290 ( 462
0
2355 ) ( 1896
0
471 )
2295 ( 0 ) ( 0 )
2018
© SMA
00307313
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121
(
(
(
3
217686
0
0
0
0
0
193230
0
24456
0
0
0
0
0
74280
0
) (
) (
) (
4
156164
0
0
0
0
0
149245
0
6919
0
0
0
0
0
75463
0
)
)
)
2122 0 0 2123
2130
2150
2180
2181 (
(
(
( 0
15388
12529
68822
0 0
4661
9834
65124
0 )
)
)
)
2182 ( 0 0 )
2190
2195
2200
2220
2240
)
)
)
)
(
(
(
(
) (
1997
(
(
(
0
0
546
564
0
290
0
2763
) (
) (
) (
0
0
216
1236
0
1848
0
)
)
)Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
2300
2305
2350
2355
(254)
0
2101
(
0
(122)
0
349
) (
0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код
рядка За звітний
період За
аналогічний
період
попереднього
року
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465 3
0
0
0
0
0
0
0
0
2101 4
0
0
0
0
0
0
0
0
349
За звітний
період За
аналогічний
період
попереднього
року
3
110463
16459
3632
2454
117004
250012 4
102144
12979
2878
2159
105029
225189
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом
2
2500
2505
2510
2515
2520
2550
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2
2600
2605
2610
2615
2650
3
693800
0
3,02825
0
0
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
693800
0
0,50303
0
0
Примітки: Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за звiтний перiод склав 217 686 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї за звiтний перiод склала 193 230 тис грн.
Iншi операцiйнi доходи склали 74 280 тис грн.
Адмiнiстративнi витрати становили 15 388 тис грн
Витрати на збут склали 12 529тис грн
Iншi операцiйнi витрати – 68822 тис грн
Iншi фiнансовi дохожи – 546 тис грн Iншi доходи – 564 тис грн
Фiнансовi витрати – 290 тис грн
Iншi витрати 462 тис грн
Чистий прибуток Товариства за 2018 рiк склав 2101 тис грн.
2018
© SMA
00307313
)Керівник Вдовиченко Нiна Борисiвна
Головний бухгалтер Степанюк Олег Iванович
2018
© SMA
00307313Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”
Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
КОДИ
2019.01.01
00307313
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік
Форма No 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
2018
© SMA
00307313
Код за ДКУД 1801004
Код
рядка
2 За звітний період За аналогічний період
попереднього року
3 4
3000 400854 285275
3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025 0
0
4
0
0
289
0 0
0
2
0
0
303
0
3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 ( 0
0
0
0
0
1312
293256 0
0
0
0
0
202
226300
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195 12852
3734
15505
323
9652
5529
0
0
0
0
0
0
77112
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
10203
2915
15261
139
9570
5552
0
0
0
0
0
0
31103
3200 0 0
3205
3215 0
546 0
118
3220
3225
3230
3235 0
0
0
0 0
0
0
0
3250 0 98
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
2
3255 (
3260
3270
3275
3280
(
(
(
(
3290 (
3295
3
0
60846
0
0
0
0
(60300)
)(
)
)
)
)
(
(
(
(
)(
4
0 )
5951
0
0
0 )
)
)
)
0
(5735) )
3300 0 0 3305
3310
3340
3345 ( 0
0
0
0 )( 0
0
0
0 )
)
)
)
)
)
) 0
0
0
0
0
0 )
)
)
)
)
)
0
0
25368
23410
0
48778 )
3350
3355
3360
3365
3370
3375
(
(
(
(
(
(
3390 (
3395
3400
3405
3410
3415
16056
2
0
0
0
0
0
(16058)
754
48778
0
49532
(
(
(
(
(
(
)(
Примітки: Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України.
За звiтний перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог.
Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку,
даним касової книги, та даним банкiвських виписок.
Станом на 31.12.2018 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв вiдображена в сумi 49 532
тис. грн.
Керівник Вдовиченко Нiна Борисiвна
Головний бухгалтер Степанюк Олег Iванович
2018
© SMA
00307313Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”
Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
КОДИ
2019.01.01
00307313
Звіт про власний капітал
за 2018 рік
Форма No 4
Стаття
1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
2018
© SMA
00307313
Код
рядка Зареєстро-
ваний
(пайовий)
капітал 2
4000
4005 3
6009
0 4
643
0 5
33545
0
4010
4090
4095
4100 0
0
6009
0 0
0
643
0 4110
4111
4112
4113
4114 0
0
0
0
0 4116
4200
Код за ДКУД 1801005
Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал
Нерозпо-
ділений
прибуток
(непокри-
тий збиток) Неопла-
чений
капітал Вилу-
чений
капітал Всього
6
901
0 7
7123
0 8
0
0 9
0
0 10
48221
0
0
0
33545
0 0
0
901
0 0
0
7123
2101 0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
48221
2101
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4205 0 0 0 0 0 0 0 0
4210
4215 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
01
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
2
4220 3
0 4
0 5
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0
4225 0 0 0 0 0 0 0 0
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
4245
4260 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
4265
4270
4275
4280
4290
4291 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
4295
4300 0
6009 0
643 0
33545 0
901 2101
9224 0
0 0
0 2101
50322
Примітки: Станом на 31.12.2018 року статутний капiтал сформовано повнiстю, становить 6 008 858,95 грн.(Шiсть мiльйонiв вiсiм тисяч вiсiмсот п’ятдесят
вiсiм гривень 95 коп.). Станом на 31.12.2018 р. нерозподiлений прибуток Товариства склав 9224 тис. грн.
Керівник Вдовиченко Нiiна Борисiвна
Головний бухгалтер Степанюк Олег Iванович
2018
© SMA
00307313XV. Відомості про аудиторський звіт
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора – фізичної особи – підприємця) АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-96″ ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2 Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки*
платника податків – фізичної особи)
3 Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора 23909055
4 Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності
5 Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
6 Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності 1374
61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА,
будинок 111А
30.10.2014, 0495
01.01.2018-31.12.2018
7
8
9
10
11
12
Думка аудитора
із застереженням
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту 27/02-2, 27.02.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту
27.02.2019-19.03.2019
Дата аудиторського звіту
19.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного
15000,00
аудиту, грн
13 Текст аудиторського звіту
Свідоцтво про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів No 1374 від 26.01.2001р. No98
61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
Учасникам та керівним посадовим особам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА”ТРИКОТАЖНА
ФАБРИКА РОЗА”,
НКЦПФР Учасникам та керівним посадовим особам ТОВ “КУА “АТЛАНТА”,
НКЦПФР
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звіт незалежного аудитора)
м. Київ
19 березня 2019 р.
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”,
код ЄДРПОУ 00307313,
що зареєстроване за адресою:
03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, будинок 2/1
станом на 31.12.2018 р.
2018 р.
© SMA
00307313І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА РОЗА”,
станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.
Адресат
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) призначається для керівництва ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”, фінансова звітність якого перевіряється, і
може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія), та
оприлюднення фінансової інформації Товариством.
Вступний параграф
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА” (далі-Товариство) зареєстроване
відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 No 514-VI, з наступними змінами та
доповненнями, «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 року No 959-XII з наступними змінами та
доповненнями, та інших законодавчих актів.
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм
найменуванням.
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними документами,
рішеннями.
Станом на 31.12.2018 року відокремлених підрозділів у Товариства немає.
Основні відомості про Товариство
Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “РОЗА”
Скорочена назва Товариства ПРАТ “ТФ “РОЗА”
Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ознака особи Юридична
Форма власності Приватна
Код за ЄДРПОУ 00307313
Місцезнаходження: 03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ М. ГРІНЧЕНКА, будинок 2/1
Дата державної реєстрації 30.07.2001 р.
Ліцензія Міністерства транспорту та зв’язку України. Головна державна інспекція на автомобільному транспорті
(ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ) Вид господарської діяльності: надання послуг з перевезення пасажирів і
небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
Дозволений вид робіт: внутрішні перевезення пасажирів автобусами. Серія АГ No590202. Строк дії ліцензії з
25.05.2011 року – необмежений.
Номер запису в ЄДР 1 073 120 0000 001839
Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 13.91 Виробництво трикотажного полотна (основний);
Код КВЕД 14.14 Виробництво спіднього одягу;
Код КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
Код КВЕД 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
Код КВЕД 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.;
Код КВЕД 52.10 Складське господарство;
Код КВЕД 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Дата внесення останніх змін до Статуту Затверджено загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «РОЗА» Протоколом від 12.04.2018 No 35
Учасники/Засновник Товариства АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ.Розмір внеску до статутного фонду
(грн.): 6008858.95
Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник – Вдовиченко Ніна Борисівна
Головний бухгалтер – Степанюк Олег Іванович
Середня кількість працівників – 222осіб
Масштаб перевірки:
Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства складену за Міжнародними стандартами фінансової
звітності, а саме:
– Баланс (Звіт про фінансовий стан), (Форма No1) станом на 31.12.2018 року;
– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), (Форма No2) станом на 31.12.2018 року;
– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма No3) станом на 31.12.2018 року;
2018 р.
© SMA
00307313- Звіт про власний капітал (Форма No4) станом на 31.12.2018 року;
– Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.
Фінансова звітність Товариства за 2018 р. фінансовий рік є звітністю, яка відповідає вимогам П(С)БО.
Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливу вартість яких
неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу
Товариства.
Аудиторський висновок було підготовлено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду
іншого надання впевненості та супутніх послуг а також вимог НКЦПФР, діючих до такого висновку станом на дату
його формування та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.
Дійсна перевірка, проводилася у відповідності з вимогами Закону України “Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 року No 448/96-ВР з наступними змінами та доповненнями, Закону України
“Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 року No 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Закону
України ” Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” від 21.12.2017 року No 2258-VIII з наступними
змінами та доповненнями, “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 06.02.2018 року No
2275-VIIIз наступними змінами та доповненнями та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якості національних, які
використовуються під час аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства і перевірок на відповідність. Ці
стандарти вимагають, щоб планування і проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказів
відсутності суттєвих перекручень і помилок у фінансовій звітності Товариства.
Аудитори керувалися законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування, встановленим
порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, міжнародними стандартами аудиту,
використовували як загальнонаукові методичні прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та
ін.) так і власні методичні прийоми (документальні, розрахунково-методичні узагальнення результатів аудиту).
Перевірка проводилась відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 720. Перевіркою
передбачалось та планувалось, в рамках обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строків перевірки, та з
урахуванням розміру суттєвості помилок з метою отримання достатньої інформації про відсутність або наявність
суттєвих помилок у перевіреній фінансовій звітності та задля складання висновку про ступінь достовірності
фінансової звітності та надання оцінки реального фінансового стану об’єкта перевірки. Під час аудиту проводилось
дослідження, шляхом тестування доказів щодо обґрунтування сум чи іншої інформації, розкритої у фінансовій
звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку та звітності в Україні, чинних протягом
періоду перевірки.
Використовуючи загальнонаукові та специфічні методичні прийоми, були перевірені дані, за якими була складена
перевірена звітність. Під час перевірки були досліджені бухгалтерські принципи оцінки матеріальних статей балансу,
що застосовані на об’єкті перевірки: оцінка оборотних і необоротних активів, методи амортизації основних засобів,
тощо.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики
Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у
фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум
та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку
нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду
перевірки.
Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно з вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку(надалі
– П(С)БО), та Облікової політики ПРАТ “ТФ “РОЗА”. Річна фінансова звітність складена на підставі даних Положень
(стандартів) бухгалтреського обліку Товариства за станом на кінець останнього дня звітного року.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих П(С)БО.
ПРАТ “ТФ “РОЗА”, а також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. Підготовка фінансової звітності
вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов’язань, відображених у
фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного
періоду.
Аудитор при проведенні аудиторської перевірки виходив з того, що дані та інформація, які надані в первинних
документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал ПРАТ “ТФ “РОЗА”, в особі відповідальних посадових осіб, несе відповідальність, зазначену
у параграфі 6 б) МСА 210 “Узгодження умов завдань з аудиту”:
– за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2018 рік відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999року No 996-XIV з наступними змінами та
доповненнями; П(С)БО;
– за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
2018 р.
© SMA
00307313фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
– за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що
розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю;
– за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на
основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА No 200 «Загальні цілі
незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
Відповідальна особа несе відповідальність також за:
– початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
– правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів;
– доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
– методологію та організацію бухгалтерського обліку;
– управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для проведення аудиторської перевірки за 2018 рік, відповідно до Міжнародних стандартів аудиту МСА 700
«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті
незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
аудитора», були надані наступні документи:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма No 1) станом на 31.12.2018 року;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма No 2) станом на 31.12.2018 року;
3. Звіт про рух грошових коштів (Форма No 3) станом на 31.12.2018 року;
4. Звіт про власний капітал (Форма No 4) станом на 31.12.2018 року;
5. Примітки до річної фінансової звітності (Форма No5) за 2018 рік;
6. Статутні, реєстраційні документи;
7. Протоколи, накази;
8. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень, що впливають на
суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що
відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до
П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами
аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема, до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту
щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні
параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо
іншої інформації в документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати і
здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не
містять суттєвих викривлень.
Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових
звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених
управлінським персоналом ПРАТ “ТФ “РОЗА”, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок
шахрайства або помилки.
Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок,
виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання.
Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність»від 21.12.2017 року No 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями, Законів України «Про цінні
папери та Фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року No 3480-ІV з наступними змінами та доповненнями, «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року No 448/96-ВР, з наступними змінами
та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх
послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості
2018 р.
© SMA
00307313національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 рокуNo338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших
нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.
Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих Положесь (стандартів) бухгатерського обліку та суттєвих
попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ПРАТ “ТФ “РОЗА”, також оцінку загального подання
фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків, зборів, обов’язкових
платежів.
Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення
аудиторської думки.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно
до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з
аудиту. Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього
контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити
безперервну діяльність суб’єкта перевірки. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те,
чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими
повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про
всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а
також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких
надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.
Висловлення думки
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРАТ “ТФ “РОЗА”, що складається з Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Форма No 1 станом на 31.12.2018 року;Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма No 2станом на
31.12.2018 року;Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма No3 станом на 31.12.2018 року;Звіт про
власний капітал (Форма No 4) станом на 31.12.2018 року; Примітки до річної фінансової звітності (Форма No5) за
2018 рік.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у розділі «Основа для думки із застереженням»
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах (або надає правдиву
та неупереджену інформацію про) фінансовий стан ПРАТ “ТФ “РОЗА” на 31 грудня 2018 року, та її фінансові
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (П(С)БО).
Основа для думки із застереженням
У зв’язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу якості ведення
податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевіркою можуть бути виявлені незначні
викривлення.
В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати впливати на діяльність
підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме політична
2018 р.
© SMA
00307313нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання, погіршення інвестиційного клімату безумовно
впливають на діяльність Товариства та його прибутковість.
Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце, якби Товариство не в змозі
продовжувати свою діяльність в майбутньому.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в до нашого аудиту фінансової
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог.Ми провели аудит відповідно до
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, як, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту
фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в
цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Інша інформація (питання)
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою
відповідальністю є ознайомлення з іншою інформацією та при цьому розгляд існування суттєвої невідповідності між
іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша
інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
ІІ. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Відомості щодо діяльності. Розкриття інформації про стан бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2018 року в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає
фінансову інформацію про Товариство станом на 31.12.2018 року згідно з нормативними вимогами щодо організації
бухгалтерського обліку та звітності в Україні.
Товариство для складання фінансової звітності використовує Концептуальну основу за Міжнародними стандартами
фінансової звітності. Аудиторською перевіркою було охоплено повний пакет фінансової звітності, складені станом на
31.12.2018 року.
На Товаристві фінансова звітність складалась протягом 2018 року своєчасно та представлялась до відповідних
контролюючих органів.
Бухгалтерський облік Товариства ведеться на паперових носіях, а також з використанням комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення 1С-бухгалтерія.
Фінансова звітність Товариства за 2018 рік, своєчасно складена та подана до відповідних державних органів
управління у повному обсязі. В цілому методологія та організація бухгалтерського обліку у Товаристві відповідає
встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облікової політики за 2018 рік
Аудиторською перевіркою підтверджено, що бухгалтерський облік на Товаристві протягом 2018 року вівся в цілому
у відповідності до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” No 996-XIV від
16.07.99 року з наступними змінами та доповненнями, відповідно доПоложень (стандартів) бухгалтерського обліку та
Інструкції “Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств та організацій”, затвердженої Наказом Мінфіну України від 30.11.99 року No 291 з наступними
змінами та доповненнями та інших нормативних документів з питань організації обліку. Порушень в обліку не
виявлено.
Розкриття інформації щодо обліку необоротних активів
На думку аудиторів, облік необоротних активів Товариства, відповідає чинному законодавству України, а саме згідно
обраної концептуальної основи, Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 року No 291. Порушень в
обліку нематеріальних активів не виявлено. За перевірений період незалежною аудиторською перевіркою досліджено,
щонеоборотні активи ПРАТ “ТФ “РОЗА” станом на 31.12.2018 року, складають 68540тис. грн, у т. ч. нематеріальні
активи за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 року -43 тис. грн, первісна вартість станом на 31.12.2018 року –
413 тис. грн, накоппичена амортизація станом на 31.12.2018 року – 370 тис. грн, незавершені капітальні інвестиції
станом на 31.12.2018 року – 46225 тис. грн, основні засоби за залишковою вартістю станом на 31.12.2018 року–21667
тис. грн,первісна вартість станом на 31.12.2018 року – 51117 тис. грн, знос станом на 31.12.2018 року – 29450 тис.
2018 р.
© SMA
00307313грн, довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств станом на
31.12.2018 року – 605 тис. грн. Зауважень до обліку необоротних активів не виявлено.
Розкриття інформації щодо обліку дебіторської заборгованості
Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2018 рокусвідчить, що облік дебіторської
заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської заборгованості вівся згідно з
обраною концептуальною основою. Проведена Товариством інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним
законодавством”Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань” від 02.09.2014 рокуNo 879 з наступними
змінами та доповненнями. Таким чином аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2018 року дебіторська
заборгованість становить – 61 184 тис. грн, а саме: дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
становить станом на 31.12.2018 року – 41143 тис. грн, дебіторська заборгованість за виданими авансами станом на
31.12.2018 року – 11153 тис. грн, з бюджетом станом на 31.12.2018 року – 95 тис. грн, у тому числі з податку на
прибуток станом на 31.12.2018 року – 35 тис. грн, інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2018
року– 8793 тис. грн. Зауважень до обліку не виявлено.
Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків
Облік касових та банківських операцій Товариства, відповідає чинному законодавству України. Порушень в обліку
валютних цінностей не виявлено. Залишки коштів готівки в касі та залишки на розрахунковому рахунку відповідають
даним аналітичного обліку, даним касової книги, та даним банківських виписок.
Станом на 31.12.2018 року в балансі Товариства сума грошових коштів та їх еквівалентів вірно відображена в сумі 49
532 тис. грн, готівка станом на 31.12.2018 року – 22 тис. грн, рахунки в банках станом на 31.12.2018 року – 45 136
тис. грн.
Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій
Відповідно до проведеної аудиторської перевірки даних інвестиційної діяльності Товариства станом на 31.12.2018
року погоджено, що поточні фінансові інвестиції Товариства –4 тис. грн.Зауважень до обліку не виявлено.
Розкриття інформації щодо витрат майбутніх періодів
Аудитор підтверджує, що витрати майбутніх періодів Товариства за 2018 рік вірно відображені у фінансовій звітності,
яка була складена відповідно до обраної концептуальної основи і станом на 31.12.2018 року витрати майбутніх
періодів – відсутні. Зауважень до обліку не виявлено.
Розкриття інформації про класифікацію та оцінку витрат діяльності
Аудиторами підтверджується, що облік витрат на ПРАТ “ТФ “РОЗА” ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а
саме згідно обраної концептуальної основи. У Товаристві в 2018 році загальногосподарські витрати відносяться
безпосередньо на результат діяльності. Зауважень до обліку витрат не виявлено.
Розкриття інформації щодо оборотних активів
Аудит даних оборотних активів Товариства станом на 31.12.2018 року свідчить, що облік оборотних активів, ведеться
згідно чинного законодавства України. Станом на 31.12.2018 року запаси становлять – 86 956 тис. грн, виробничі
запаси станом на 31.12.2018 – 21 296 тис. грн, незавершене виробництво станом н а31.12.2018 року – 7 309 тис .грн,
готова продукція станом на 31.12.2018 року – 58 310 тис. грн, товари станом на 31.12.2018 року – 41 тис. грн.
Зауважень до обліку не виявлено.
Інші оборотні активи.
Облік оборотних активів ведеться вірно, згідно чинного законодавства, а саме «Інструкція про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій»
від 30.11.1999 року No 291. Інші оборотні активи Товариства станом на 31.12.2018 року10170 тис. грн.Зауважень до
обліку оборотних активів не виявлено.
Розкриття інформації про відображення зобов’язань і забезпечень у фінансовій звітності
Бухгалтерський облік та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до П(С)БО та Інструкції про застосування плану
рахунків бухгалтерського обліку від 30.11.99 рокуNo 291. Реальність розміру всіх статей пасиву балансу в частині
зобов’язань станом на 31.12.2018 року, а саме в ІІІ розділі “Поточні зобов’язання і забезпечення” підтверджуються
актами звірки з кредиторами та даними інвентаризації, яка проведена згідно з вимогами чинного законодавства.
Фактичні дані про зобов’язання і забезпечення Товариства вірно відображені у статті балансу – інші довгострокові
зобов’язання станом на 31.12.2018 року – 662 тис. грн, векселі видані станом на 31.12.2018 року – 20 762 тис. грн,
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2018 року–103934 тис. грн,
2018 р.
© SMA
00307313розрахунки з бюджетом станом на 31.12.2018 року – 5437 тис. грн, розрахунки з оплати праці станом на 31.12.2018
року – 1013 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31.12.208 року –
54768 тис. грн, поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками станом на 31.12.2018 року – 1186
тис. грн.
Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2018 рокустановлять – 38302 тис. грн.
Інформація про відсутність у заявника прострочених зобов’язань щодо сплати податків (наявність/відсутність
податкового боргу) та зборів
Прострочені зобов’язання щодо сплати податків та зборів не виявлено.
Розкриття інформації про статутний та власний капітал
Аудиторами підтверджується дотримання вимог порядку обліку власного капіталу.
За отриманою редакцією Статуту ПРАТ “ТФ “РОЗА”Затверджено загальними зборами акціонерів Протоколом від
12.04.2018 No 35 статутний капітал сформовано повністю, що становить 6 008 858,95 грн. (Шість мільйонів вісім
тисяч вісімсот п’ятдесят вісім гривень 95 копійок), поділений на 946 277 (Дев’ятсот сорок шість тисяч двісті сімдесят
сім) простих іменних акцій, номінальною вартістю 6,35 грн. (Шість гривень 35 копійок) кожна.
Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:
Станом на 31.12.2018 року статутний капітал сформовано повністю, що становить 6 008 858,95 грн.(Шість мільйонів
вісім тисяч вісімсот п’ятдесят вісім гривень 95 копійок).
Величина статутного капіталу згідно з установчими документами наступна:
– Вайнберг Михайло Семенович (акціонер, розмір пакета акцій, що йому належить 233379 штуки простих іменних
акцій);
– Корпорація «Вістек корпорейшин», Канада, розмір пакета акцій, що належить:228346 штуки простих іменних
акцій;
– Гріпас Петро Анатолійович (акціонер, розмір пакета акцій, що йому належить 209495 штуки простих іменних
акцій);
– ДП «Мевіс», розмір пакета акцій, що належить: 157242 штуки простих іменних акцій.
Зареєстрований статутний капітал – 6 009 тис. грн;
Сплачений статутний капітал – 6 009 тис. грн;
Станом на 31.12.2018 року статутний капітал Товариства сформовано та сплачено в розмірі 6 009 тис. грн.
Станом на 01.01.2018 року нерозподілений прибуток Товариства становив – 7 123тис. грн. Станом на 31.12.2018 року
нерозподілений прибуток Товариства складає– 9 224 тис. грн.
На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно та справедливо відображена у фінансовій звітності і
відповідає вимогам П(С)БО.
Структура власного капіталу Товариства:
Стаття Балансу Код рядка На початок звітного року, тис грн. На кінець звітного року, тис грн.
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 6 009 6 009
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 – –
Капітал у дооцінках 1405 643 643
Додатковий капітал 1410 33 545 33 545
Емісійний дохід 1411 5 398 5 398
Накопичені курсові різниці 1412 – –
Резервний капітал 1415 901 901
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) 1420 7 123 9 224
Неоплачений капітал 1425 – –
Вилучений капітал 1430 – –
Інші резерви 1435 – –
Усього 1495 48 221 50 322
Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів
Балансова вартість чистих активів Товариства (активи за вирахуванням зобов’язань) станом на 31.12.2018 року
складають:
Необоротні активи
68 540, 0 тис. грн.
Оборотні активи
207 846,0тис. грн.
РАЗОМ активи
276 386,0 тис. грн.
Довгострокові зобов’язання
662,0 тис. грн.
Поточні зобов’язання 225 402, 0 тис. грн.
РАЗОМ зобов’язання 226 064,0 тис. грн.
Чисті активи:
РАЗОМ активи мінус РАЗОМ зобов’язання 50 322,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 р. вартість чистих активів складає 50 322,0 тис. грн і визначена згідно чинного законодавства.
2018 р.
© SMA
00307313Аналіз фінансового стану
Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність станом на 31.12.2018
року у складі: Балансу(Звіт про фінансовий стан) Форма No1, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)Форма No2, Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма No3, Звіту про власний капітал (Форма
No4), Приміток до річної фінансової звітності (Форма No5) за 2018 рік.
Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2018 року та на 31.12.2018 року проводилась на підставі
розрахунків наступних показників:
1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К абс.л.) обчислюється як відношення грошових засобів, їхніх еквівалентів до
поточних зобов’язань. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена
негайно. Орієнтовне оптимальне значення показника (0,25-0,5):
К абс.л 01.01.2018 р. = 48778/137731= 0,354
К абс.л 31.12.2018 р. = 49532/225402= 0,220
2. Загальний коефіцієнт ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування матеріальних запасів та
затрат для погашення боргів:
Кзаг.лікв. 01.01.2018 р.=173992/173731= 1,263
Кзаг.лікв. 31.12.2018 р.= 207846/225402= 0,922
3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до
сукупних активів Товариства:
К авт. 01.01.2018 р.=48221/203464= 0,237
К авт. 31.12.2018 р.= 50322/276386= 0,182
4. Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом розраховується як відношення залучених коштів до власних.
Оптимальне значення показника: 0,5…1,0:
К покр. 01.01.2018 р. = 137731/48221= 2,856
К покр. 31.12.2018 р. = 225402/50322= 4,479
5. Коефіцієнт рентабельності активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості
активів Товариства:
Крент. 31.12.2018 р. = 2101/((203464+276386)/2)= 0,00876
Основні показники фінансового стану ПРАТ “ТФ “РОЗА””станом на 01.01.2018 року та на 31.12.2018 року наведені в
таблиці.
Таблиця
ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
На 01.01.2018 р. На 31.12.2018 р.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25…0,5 0,354 0,220
2. Коефіцієнт загальної ліквідності
>1 1,263 0,922
3.Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
>0,5 0,237 0,182
4. Коефіцієнт структури капіталу <1 2,856 4,479
5. Коефіцієнт рентабельності активів Якнайбільше – 0,00876
Інформація про пов’язаних осіб
Відповідно до вимог МСА 550 «Пов’язані особи» аудитори звертались до управлінського персоналу із запитом щодо
надання списку пов’язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними,а також провели достатні
аудиторські процедури, незалежно від наданого запиту з метою впевненості щодо наявності або відсутності таких
операцій.
Нерезиденти:
Корпорація «Вістек корпорейшин», Канада, розмір пакета акцій, що належить:228346 штуки простих іменних акцій.
Резиденти:
ДП «Мевіс», розмір пакета акцій, що належить: 157242 штуки простих іменних акцій.
Відносини контролю з ПРАТ ТФ Роза:
Вайнберг Михайло Семенович (повязана особа через родинні стосунки, акціонер);
Вайнберг Михайло Семенович (акціонер, розмір пакета акцій, що йому належить 233379 штуки простих іменних
акцій).
Події після дати балансу
Аудитори дослідили інформацію про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій
звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства.
Аудитори не отримали аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена, у зв’язку з
вищенаведеною інформацію, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового
ринку.
Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про ситуації на дату
фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після дати складання фінансової
2018 р.
© SMA
00307313звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий стан, рух грошових коштів або
результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою і датою підписання бухгалтерської
звітності за звітний рік (згідно МСА 560 “Подальші події”).
Аудитори підтверджують на дату проведення аудиту відсутність подій після дати балансу, наявність яких потребує
необхідність проведення коригування фінансової звітності.
Нами було також розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта
господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності
суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 «Безперервність» та
визначено, що не існує суттєвої невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть
поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. Аудитори
дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.
Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у
майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад і структуру фінансових інвестицій
В ході аудиторської перевірки аудиторами не було виявлено інформації про наявність інших фактів та обставин, які
можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства у майбутньому.
Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання яких на балансі є
достатньо високою
В ході аудиторської перевірки аудиторами факту про наявність та обсяг непередбачених активів/або зобов’язань,
ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою не виявлено.
Інформація щодо іншої фінансової звітності відповідно до Законів України та нормативно-правових актів Комісії.
Перевірка іншої фінансової інформації проводилась на підставі МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Для отримання розуміння наявності
суттєвої невідповідності або викривлення фактів між іншою інформацією та перевіреною аудиторами фінансовою
звітністю виконувались аудиторами запити до персоналу Товариства та аналітичні процедури. Суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією не встановлено.
ІІІ.ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ
Основні відомості про аудиторську компанію:
Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-96” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочена назва підприємства АФ “АУДИТ-96” ТОВ
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ 23909055
Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів No 1374 від 26.01.2001року, строк дії з
29.10.2015 року до 29.10.2020 рокувидане Аудиторською Палатою України
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи
контролю якості No 0495 Рішення АПУNo302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
– дата та номер договору на проведення аудиту від 27.02.2019 р. No 27/02-2
– дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 27.02.2019 р. по 19.03.2019 р.
АФ «АУДИТ-96» ТОВ
Директор
АФ «АУДИТ-96» ТОВ
(сертифікат No006583)
Д/в
2018 р.
© SMA
м.п. _____________ Т.М. Давиденко
19березня 2019 року
00307313XVI. Твердження щодо річної інформації
Директор та головний бухгалтер Емітента, які підписують річну інформацію емітента,
тверджують про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена
відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, містить достовірне та об’єктивне
подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а
також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про
розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних
ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.
0 кв. 2018 р.
© SMA
00307313XІХ. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом періоду
Дата
Дата оприлюднення
виникнення Повідомлення (Повідомлення
події
про інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
або через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасників
фондового ринку
1 2
27.02.2018 28.02.2018
2018 р.
© SMA
Вид інформації
3
00307313
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

завантажити файл у форматi pdf – РIЧНИЙ ЗВIТ ЕМIТЕНТА ПРАТ ТФ РОЗА 2018